การประเมินค่าความร้อนจำเพาะเของเชื้อเพลิงเพื่อพัฒนากระบวนการช่วยตัดสินใจชิงเผา ในป่าเต็งรัง กรณีศึกษา: เขตอุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ (ประเทศไทย)

Main Article Content

พงษ์ธร วิจิตรกูล

บทคัดย่อ

บทความนี้อธิบายถึงกระบวนการศึกษาลักษระเชื้อเพลิงในป่าเต็งรัง บริเวณพื้นที่ป่าเต็งรังในอุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยจัดทำเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลมาใช้ในนการสร้างกระบวนการช่วยตัดสินใจชิงเผาป่าเต็งรังในพื้นที่ดำเนินโครงการ โดยการเก็บข้อมูลลักษณะเชื้อเพลิง จะทำการศึกษาระบบนิเวศน์ในป่า ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลพืชพรรณ ความหนาแน่นของพืช ความหนาแน่นสัมพัทธ์ ความถี่สัมพัทธ์ และค่าความร้อนจำเพาะของใบพืช เพื่อนำมาวิเคราะห์หาค่าความร้อนจำเพาะของเชื้อเพลิงที่สามารถใช้เป็นตัวแทนข้อมูลในพื้นที่ดำเนินโครงการได้ โดยจัดทำการกำหนดพื้นที่เก็บข้อมูลขนาด 50 เมตร x 50 เมตร เก็บข้อมูลไม้ต้น และ 10 เมตร x 10 เมตร เก็บข้อมูลไม้หนุ่ม จากนั้นนำตัวอย่างใบไม้ที่ร่วงบนผิวดินหาค่าความร้อนจำเพาะ และใช้ค่าความร้อนและค่าความหนาแน่นสัมพัทธ์มาวิเคราะห์หาค่าความร้อนจำเพาะเชื้อเพลิงในพื้นที่ดำเนินโครงการ พบว่าในพื้นที่ป่าเต็งรังมีจำนวนไม้ต้น 141 ต้น และไม้หนุ่ม 176 ต้น ต่อพื้นที่ 0.32 เฮกตาร์ (2 ไร่) และมีพรรไม้ทั้งหมด 12 ชนิดพรรณ ต้นเต็งมีค่าความหนาแน่นสัมพัทธ์มากที่สุดถึง 27.44 รองมาคืออ้อยช้างมีค่าความหนาแน่นสัมพัทธ์ 14.83 และอื่น ๆ เมื่อนำมาวิเคราะห์หาค่าความร้อนจำเพาะของเชื้อเพลิงในพื้นที่จะมีค่าเท่ากับ 19.58 MJ/kg จากนั้นจะสามารถนำข้อมูลค่าความร้อนจำเพาะมาใช้วิเคราะห์ค่าความรุนแรงของไฟจากระเบียบวิธีทางคณิตศาสตร์ เทียบกับการทดสอบในพื้นที่จริงพบว่าค่าความรุนแรงไฟจากการวิเคราะห์ข้อมูลมีความคลาดเคลื่อนมากสุดคือร้อยละ 28 ของค่าจากการทดสอบในพื้นที่จริง

Article Details

บท
บทความวิชาการ
Author Biography

พงษ์ธร วิจิตรกูล, Uttaradit Rajabhat University

2564

 

 

 

2563

ชื่อโครงการ

งบประมาณ

แหล่งทุน

สถานะโครงการ

ชื่อโครงการ

การพัฒนาหม้อต้มฆ่าเชื้อในผลิตภัณฑ์เห็ดโคนน้อยในน้ำซอส

250,000           บาท                                ระยะเวลา  4 เดือน

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาคเหนือ

สิ้นสุดโครงการ

Dr. Barrier แอปพลิเคชั่นช่วยตัดสินใจชิงเผาเพื่อลดปัญหาไฟป่า

 

งบประมาณ

1,390,000          บาท                               ระยะเวลา  12 เดือน

 

แหล่งทุน

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

 

สถานะโครงการ

สิ้นสุดโครงการ

2563

ชื่อโครงการ

การพัฒนาระบบเก็บข้อมูลพฤติกรรมเชื้อเพลิงโดยกระบวนการวิเคราะห์ภาพเพื่อกำหนดวันชิงเผา

 

งบประมาณ

926,000             บาท                              ระยะเวลา   12 เดือน

 

แหล่งทุน

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

 

 

สิ้นสุดโครงการ

2562

ชื่อโครงการ

YAKSA : เครื่องอัดขยะในครัวเรือน

 

งบประมาณ

280,000

บาท

ระยะเวลา

12

เดือน

 

 

แหล่งทุน

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) NIA

 

 

 

สถานะโครงการ

สิ้นสุดโครงการ (สิ้นสุดตามระยะเวลาโครงการ)

 

 

2562

ชื่อโครงการ

การพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์ควบคุมปริมาณน้ำมันผลิตภัณฑ์หมูฝอยทอดด้วยวิธีเหวี่ยงหนีศูนย์

 

งบประมาณ

466,000

บาท

ระยะเวลา

12

เดือน

 

แหล่งทุน

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

.

 

สถานะโครงการ

สิ้นสุดโครงการ (สิ้นสุดตามระยะเวลาโครงการ)

 

2561

ชื่อโครงการ

การออกแบบและพัฒนาต้นแบบเครื่องอัดขยะมูลฝอยในครัวเรือน

 

 

งบประมาณ

70,000

บาท

ระยะเวลา

12

เดือน

 

 

แหล่งทุน

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

 

 

สถานะโครงการ

สิ้นสุดโครงการ (สิ้นสุดตามระยะเวลาโครงการ)

 

 

                                             

 

2561

ชื่อโครงการ

การพัฒนาเครื่องทอดหมูฝอยแบบสายพาน

 

งบประมาณ

950,000

บาท

ระยะเวลา

12

เดือน

 

แหล่งทุน

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

 

 

สถานะโครงการ

สิ้นสุดโครงการ (สิ้นสุดตามระยะเวลาโครงการ)

 

References

1. กรมทรัพยากรธรณี. (2551). การจำแนกเขตเพื่อจัดการด้านธรณีวิทยา และทรัพยากรธรณี. กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม.
2. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. (2562). คู่มือการจัดการเชื้อเพลิง. ส่วนควบคุมไฟป่า: สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า
3. วิจารย์ สิมาฉายา. (2552). มลพิษหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ: ปัญหาและแนวทางแก้ไข. กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทัพยากรและสิ่งแวดล้อม.
4. พงษ์ธร วิจิตรกูล, ณัฐพล อัตตาธนากร และวัชรพงษ์ ธัชยพงษ์. (2555). การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการลุกลามของไฟในนการชิงเผาป่าเต็งรัง. รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย. เชียงราย, ประเทศไทย. หน้า 89-100.
5. ปัญญากร ดีเรือน และ วัชรพงษ์ ธัชยพงษ์. (2561). การวิเคราะห์ค่าความร้อนของใบไม้เพื่อทำนายความรุนแรงของไฟป่าเต็งรัง. การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33. อุดรธานี.
6. สถิต วัชรกิตติ. (2525). การสำรวจทรพยากรป่าไม้. ภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพฯ. หน้า 170-175.
7. เสรี ศรีธิเลิศม เสถียร ฉันทะ และ สุนทรี กรโอชาเลิศ. (2564). ความหลากชนิดและการใช้ประโยชน์ของพืชป่าของชุมชนบ้านปางขอน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เพื่อพัฒนาท้องถิ่น). ปีที่ 16. ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2564). หน้า 129-149.
8. Alan A. Ager et al. (2018). Using transboundary wildfire exposure assements to improve fire management programs: a case study in Greece. International Journal of Wildland Fire, Volume 27, P. 501-513.
9. Curt T, Frejaville T. (2017). Wildfire policy in Mediterranean France: how far is it efficient and sustainable? Risk Analysis Vol.38, P. 472-488.
10. Fischer AP, Charnley S. (2012). Risk and cooperation: manging hazardous fuel in mixed ownership landscapes. Environmental Management Vol.49, P. 1192-1207.
11. Jennifer Sherry, Timothy Neale et al. (2019). Rethinking the maps: A case study of knowledge incorporation in Canadian wildfire risk management and planing. Journal of Environmental Management, Volume 234, P. 494-502.
12. Kalabokidis K., Palaiologou P and Finney MA. (2013). Fire behavior simulation in Mediterranean forests using the minimum travel time algorithm. Proceedings of 4th Fire Behavior and Fuels Conference - At the Crossroads: Looking Toward the Future in a Changing Environment. Russia. P. 468-492.