การพัฒนาระบบประมวลผลภาพจากอากาศยานไร้คนขับ เพื่อการตรวจจับไข่หอยเชอรี่ ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ตำบลตะเบาะ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

Main Article Content

กฤษฏิ์พนธ์ พรรณรัตนชัย
สุวิชา พุทธารัตน์

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการประมวลผลภาพสำหรับการตรวจจับหาศัตรูพืชในพื้นที่การปลูกข้าวคุณภาพโดยอากาศยานไร้คนขับ โดยมีศัตรูข้าวเป้าหมายคือหอยเชอรี่ เริ่มระบบวิเคราะห์ภาพไข่หอยเชอรี่ ผู้วิจัยได้ทำการออกแบบ และคิดค้นอัลกอริทึมของโปรแกรม เพื่อให้ทำการวิเคราะห์ ไข่หอยเชอรี่ ให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยโปรแกรมวิเคราะห์ไข่หอยเชอรี่ ถูกพัฒนาขึ้นด้วยภาษา Python และชุดคำสั่ง Library OpenCV version 4.5 ร่วมกับ บอร์ด Raspberry Pi 4 และโปรแกรม Matlab ได้ทดสอบกับภาพทดสอบจํานวน 12 ภาพ ด้วยเทคนิคประมวลผลภาพทําให้สําเร็จตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยระบบสามารถทํางานได้ถูกต้องถึงร้อยละ 90.66 ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ สามารถนำไปพัฒนาต่อไปในอนาคตเพื่อให้โปรแกรมมีความ แม่นยำมากขึ้น

Article Details

บท
บทความวิจัย
Author Biographies

กฤษฏิ์พนธ์ พรรณรัตนชัย, คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

หลักสูตร ค.อ.บ. สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

สุวิชา พุทธารัตน์, คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

หลักสูตร ค.อ.บ. สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

References

กิตติพัฒน์ บุญคง. (2552). การประยุกต์ใช้เทคนิคประมวลผลภาพในการวิเคราะห์มุมตกกระทบ ของรอยคราบเลือด.(วิทยานิพนธ์ปริญญา มหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,.คณะวิทยาศาสตร์,ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์.
กุลธิดา เด่นวิทยานันท์ (2559) “Drone” เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ. สืบค้นจาก https://www.pwc.com/th/en/pwc-thailand-blogs/blog-20161031.html
บุญธรรม ภัทราจารุกุล. (2556). การประมวลผลภาพดิจิตอลเบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
ภูมินทร์ตันอุตม์ และ ณัฐกร ขำสุวรรณ. (2562) การพัฒนาเครื่องต้นแบบคัดแยกดอกดาวเรืองโดยใช้วิธีการประมวลผลภาพ. วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์, 11 (13), 79-92.
วริศรา ลิ้มพรจิตรวิไล. (2563) ระบบตรวจจับหลุมระเบิดอัตโนมัติระยะไกลผ่านอากาศยานไร้คนขับสําหรับชายแดนภาคใต้ด้วยการประมวลผลภาพ. วารสารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวตักรรม, 1 (3), 31-36.
สาคร ศรีมุข (2556). ผลกระทบจากการใช้สารเคมีทางการเกษตรของประเทศไทย. สืบค้นจาก http://library.senate.go.th/document/Ext6409/6409657_0002.PDF
Ganesan, P., and V. Rajini. (2014). Assessment of satellite image segmentation in RGB and HSV color space using image quality measures, 2014 International Conference on Advances in Electrical Engineering (ICAEE). Vellore, India
Patiyuth Pramkeaw, Pearlrada Ngamrungsiri and Mahasak Ketcham. (2017 “CCTV Face Detection Criminals and Tracking System using data analysis algorithm,” International Joint Symposium on Artificial In-telligence and Natural Language Processing, August 27-29, 2017, Huahin, Prachuapkirikan, Thailand.