การออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์เพื่อยกระดับผลสับปะรดห้วยมุ่น โดยใช้ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างสีเปลือกและรสชาติ

Main Article Content

อุสุมา พันไพศาล
วารุณี จอมกิติชัย

บทคัดย่อ

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ของผลสับปะรดห้วยมุ่น
ให้สามารถยกระดับและรับประกันคุณภาพของผลได้ โดยแนวคิดการออกแบบมาจากกระบวนการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ตราสินค้าออกแบบสื่อถึงสับปะรดห้วยมุ่นที่มีคุณภาพเกรดเอเนื้อหนึ่ง บรรจุภัณฑ์ออกแบบให้มีความเรียบง่ายเป็นอัตลักษณ์ สื่อถึงเรื่องราวของสับปะรดห้วยมุ่น และมีข้อมูลด้านโภชนาการจากข้อมูลการทดลองทางวิทยาศาสตร์ในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสีเปลือกและรสชาติ บรรจุภัณฑ์สับปะรดห้วยมุ่นนี้สามารถใช้งานได้จริงโดยได้ประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 100 คน พบว่า ผู้ประเมินมีความพึงพอใจต่อการรับรู้ต่อบรรจุภัณฑ์ในระดับมากที่สุด (  = 4.69 ± 0.54) และมีความพึงพอใจของต่อรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ระดับมาก (  = 4.18 ± 0.88) ต้นแบบบรรจุภัณฑ์ผลสับปะรดห้วยมุ่นจากงานวิจัยนี้ได้ขยายผลสู่การนำไปใช้งานจริงในชุมชนตำบลห้วยมุ่น

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Creswell, J. W. & Clark, V.P. (2007). Designing and conducting mixed methods research. Thousand Oaks, C.A.: SagePublications.
กุลวิชญ์ พานิชกุล, สันติ ช่างเจรจา, นิอร โฉมศรี และรุ่งนภา ช่างเจรจา. (2562). ระดับริบูรณ์ของสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวียที่มีผลต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษา. วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์. 6(3), 50 – 58.
ต่อวงศ์ ปุ้ยพันธวงศ์. (2553). กรอบแนวคิดด้านการออกแบบสร้างสรรค์. กรุงเทพฯ: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต
มยุรี ภาคลำเจียก. (2558). รอบรู้บรรจุภัณฑ์. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร: บริษัทจินดาสาสน์การพิมพ์.
ปุ่น คงเจริญเกียรติ และสมพร คงเจริญเกียรติ. (2541). บรรจุภัณฑ์อาหาร. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: หยี่เฮง
วิทวัส ชัยปาณี. (2548). สร้างแบรนด์อย่างสร้างสรรค์. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์มติชน
วิรุณ ตั้งเจริญ. (2545). ออกแบบกราฟิค. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์อีแอนด์ไอคิว
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์. (2562). สับปะรดห้วยมุ่น. รายงานข้อมูลการปลูกพืชเศรษฐกิจหลักจังหวัดอุตรดิตถ์
อโนดาษ์ รัชเวทย์ และอติณัฐ จรดล. (2560). การยืดอายุการเก็บรักษาผลมะเขือเทศจากสารเคลือบผิวจากหัวบุกที่รับประทานได้. วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร. 25(1), 75 – 91.
อุสุมา พันไพศาล. (2563). การออกแบบบรรจุภัณฑ์. เอกสารการสอนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม :
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์.