ผลของการใช้ละอองข้าวโพดหมักด้วยยูเรียต่อปริมาณการกินได้ การย่อยได้ของโภชนะ และการหมักในกระเพาะรูเมนของโคเนื้อลูกผสมบราห์มัน

Main Article Content

ประธาน เรียงลาด
ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้ยูเรียหมักละอองข้าวโพดต่อปริมาณการกินได้  ความสามารถในการย่อยได้และค่าชีวเคมีในเลือด โดยใช้โคเนื้อพันธุ์ลูกผสมบราห์มันเพศผู้ จำนวน 4 ตัว  น้ำหนักเฉลี่ย 174±5.0 กิโลกรัม วางแผนการทดลองแบบ 4 x 4 จัตุรัสละตินแบบทำซ้ำ โดยมีปัจจัยทดลอง ได้แก่ละอองข้าวโพดหมักด้วยยูเรียแตกต่างกัน 4 ระดับ คือ 3, 4, 5 และ 6% ตามลำดับ ผลการทดลองพบว่า ละอองข้าวโพดหมักมีลักษณะทางกายภาพใกล้เคียงกันทั้งสี กลิ่น และผิวสัมผัสซึ่งถือว่าเป็นลักษณะที่ค่อนข้างดีคือ ส่วนใหญ่มีสีน้ำตาลเข้ม กลิ่นหอม ผิวสัมผัสแน่น พิจารณาจากค่า pH พบว่าค่า pH อยู่ในช่วงประมาณ 4.3 ซึ่งจัดว่าเป็นอาหารหมักคุณภาพดี และละอองข้าวโพดหมักไม่ส่งผลต่อ pH กระเพาะรูเมน เปอร์เซ็นต์ยูเรียในกระแสเลือด กรดไขมันที่ระเหยได้ และปริมาณการกินได้ โดยเมื่อคิดในหน่วยกรัม/กิโลกรัมน้ำหนักเมแทบอลิก/วัน มีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) นอกจากนั้นโคเนื้อที่ได้รับอาหารทรีทเมนต์ที่ 1 และทรีทเมนต์ที่ 2 (68.99 และ 67.99%DM) มีค่าความสามารถในการย่อยได้ของวัตถุแห้งสูงกว่า ทรีทเมนต์ที่ 3 และทรีทเมนต์ที่ 4 (66.57 และ 66.97%DM) ขณะที่แอมโมเนียไนโตรเจนมีค่าสูงในโคเนื้อที่ได้รับทรีทเมนต์ที่ 4 (6.58 mg%) และความสามารถในการย่อยได้ของโปรตีนจะมีค่าสูงในโคเนื้อที่ได้รับทรีทเมนต์ที่ 1 (66.87%) และ ทรีทเมนต์ที่ 2 (66.78%) ส่วนความสามารถในการย่อยได้ของเยื่อใยจะมีค่าสูงที่สุดในโคเนื้อที่ได้รับทรีทเมนต์ที่ 4 ดังนั้นการใช้ยูเรียหมักละอองข้าวโพดช่วยเพิ่มความสามารถในการย่อยได้และการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นด้วย

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

AOAC. (1990). Official Methods of Analysis. Association of Official Analysis Chemists, Washington, DC, U.S.A.Bromner, J. H., and D. R. Keeney. 1965. Steam distillation methods of determination of ammonium, nitrate and nitrite. Annual. Chem. Acta. 32: 485-495.
Benedeti, P.D.B. et al., (2014). Soybean meal replaced by slow release urea in finishing diets for beef cattle. Livest. Sci., 165, 51-60.
Briggs, P.K. et al., (1957). The effect of volatile fatty acid, lactic acid, and ammonia on rumen pH in sheep. Aust. J. Agric. Res. 8: 674.
Chanjula P. et al., (2007). Effect of levels of urea and cassava chip on feed intake, rumen fermentation, blood metabolites and microbial populations in growing goats. Songklanakarin J. Sci. Technol. 29: 37-48
Gardinal R.et al., (2017). A snapshot of management practices and nutritional recommendations used by feedlot nutritionists in Brazil. AsianAustralas. J. Anim. Sci., 1, 34-41.
Highstreet, A. et al., (2010). Response of Holstein cows to replacing urea with a slowly rumen released urea in a diet high in soluble crude protein. Livest. Sci., 129, 179-185.
Löest, C.A., E.C. et al., (2001). Urea and biuret as nonprotein nitrogen sources in cooked molasses blocks for steers fed prairie hay. Anim. Feed. Sci. Technol, 94, 115-126.
Millen, D.D.et al., (2009). A snapshot of management practices and nutritional recommendations used by feedlot nutritionists in Brazil. J. Anim. Sci., 87, 3427-3439.
NRC (National Research Council). (2000). Nutrient requirements of beef cattle (7th rev. edn.) Washington, DC: National Academies Press.
Office of Agricultural Economics. (2018). Agricultural Statistics of Thailand 2018/2019. Retrieved December, 11 2020, from : http://www.oae.go.th/assets/portals/1/fileups/prcaidata/files/maize%20province%2061(1).pdf. 30 Aug 2020. (in Thai).
Prathan Rienglard and Saksirichai Srisawad. (2018). Effect of Using Corn Pollen with Ensiled Urea Different Level on Beef Cattle Performances. The 1st National Symposium on Science, Technology and Innovation "Science and Technology Creating innovation for the community "20 April 2019 at the Faculty of Science and Technology Loei Rajabhat University. (in Thai).
Reverdin S.G. (2000). Characterisation of feedstuff for ruminants using some physical parameters. Anim. Feed Sci. Technol. 86: 53.
SAS Institute. Inc. (1996). SAS/STAT User’s Guide: Version 6. 12. 4th ed. SAS Institute Inc., Cary, North Carolina.
Steel, R.G.D., and J. H. Torrie. (1980). Principles and prodecure of statistics. McGraw Hill Books. Co., New York.
Thamrongsak Phonbumrung and Jeerawat Khemsawat. (2007). Production of animal feed used in farms to reduce production costs. 12 (2), 13-18. (in Thai).
Van Soest, P.J. et al., (1991). Methods for dietary fiber, neutral detergent fiber, and nonstarch polysaccharides in relation to animal nutrition, Journal of Dairy Science, 74, 3583–3597.
Xin, H.S. et al., (2010). Effects of polyurethane coated urea supplement on in vitro ruminal fermentation, ammonia release dynamics and lactating performance of Holstein dairy cows fed a steam-flaked cornbased diet. Asian-Australas. J. Anim. Sci., 23, 491-500.