การจัดการศึกษาโดยใช้รูปแบบซิปปาและการบูรณการเนื้อหาบุหรี่ในรายวิชาสารสนเทศ

Main Article Content

พิมพ์พิสาข์ จอมศรี
วิชยา เห็นแก้ว
สุนทรี สุรัตน์
ไพฑูรย์ ยศกาศ

บทคัดย่อ

ความเป็นมาและความสำคัญ สถานการณ์การสูบบุหรี่ในเยาวชนไทยมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น สถานศึกษาเป็นปัจจัยตัวหนึ่งสามารถป้องกันการสูบบุหรี่ในกลุ่มเยาวชนได้ โดยผ่านการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเยาวชนและสอดคล้องกับการจัดการเรียนในศตวรรษที่ 21 หลักการเรียนซิปปา (CIPPA) เป็นรูปแบบการเรียนที่สามารถบูรณการเนื้อหาที่เกี่ยวกับบุหรี่เข้ากับรายวิชาสารสนเทศได้ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงต้องการบูรณการเนื้อหาและพัฒนาสื่อสารสนเทศเรื่องบุหรี่และการควบคุมการสูบบุหรี่ผ่านรายวิชาสารสนเทศขึ้น ระเบียบวิธีวิจัย การวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลโดย content analysis ผลการวิจัยพบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หลักซิปปาทำให้นักศึกษาเกิดความกระตือรือร้นและตื่นตัวจากการเรียนรู้ด้วยตนเองจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และยังทำให้นักศึกษามีทัศนคติที่ถูกต้องในเรื่องบุหรี่ นอกจากนี้นักศึกษายังเกิดการเรียนรู้ทั้งทางด้านทักษะการแสวงหาความรู้และทักษะทางสังคมอีกด้วย

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Action on Smoking and Health Foundation. (2018). Teenager Victims Cigarette Company. Retrieved from http://www.smokefreezone.or.th/
Chai Phothisita. (2011). Science and Art of Qualitative Research. Bankok: Amarin Printing & Publishing Public Co., Ltd.
Chanwit Hanrin. (2012). The Development of learning outcomes, innovation and technology education courses by using CIPPA model for third year students of Bechelor of Education course Nakhon Phanom University. Journal of Educational Measurement Mahasarakham University, 20.
Cotto, J. H., Davis, E., Dowling, G. J., Elcano, J. C., Staton, A. B., & Weiss, S. R. B. (2010). Gender effects on drug use, abuse, and dependence: A special analysis of results from the national survey on drug use and health. Gender Medicine, 7(5), 402-413.
Curcio, A. L., Mak, A. S., & George, A. M. (2013). Do adolescent delinquency and problem drinking share psychosocial risk factors? A literature review. Addictive Behaviors, 38(4), 2003-2013. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.addbeh.2012.12.004
Ferguson, C. J., & Meehan, D. C. (2011). With friends like these…: Peer delinquency influences across age cohorts on smoking, alcohol and illegal substance use. European Psychiatry, 26(1), 6-12. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.eurpsy.2010.09.002
Hanson, M. J. S. (2014). Beliefs About Smoking in Millennial Generation Teenage Women. The Journal for Nurse Practitioners, 10(3), 162-166.
Hawkins, S. S., Bach, N., & Baum, C. F. (2016). Impact of Tobacco Control Policies on Adolescent Smoking. Journal of Adolescent Health, 58(6), 679-685.
Kaufman, A., & Hunt, Y. (2013). Chapter 94 - Impact of Tobacco Control Policies on Youth Smoking Rates A2 - Miller, Peter M. In Interventions for Addiction (pp. 933-944). San Diego: Academic Press.
Knight, J., Roberts, T., Gabrielli, J., & Hook, S. v. Adolescent Alcohol and Substance use and Abuse. In Performing Preventive Services : A Bright Futures Hanbook. Retrieved from https://brightfutures.aap.org/pdfs/Preventive%20Services%20PDFs/Screening.PDF
Maralani, V. (2014). Understanding the links between education and smoking. Soc Sci Res, 48, 20-34. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.ssresearch.2014.05.007
National institute on drugs abuse. (2014). Nationwide Trends. 1-4. Retrieved from www.drugabuse.gov
Niyom Junnual, & Phalakorn Seubsamran. (2016). The situation of Smoking Behavior among Staff and Students at Ubon Ratchathani University: Smoke Free Ubon Ratchathani University Project. Journal of Science and Technology, Ubon Ratchathani University, 18.
Pimpisa Chomsri , Apinun Aramratana, Penprapa Siviroj , & Samran Kuntawee. (2017). Prevalence of Substance Used, and Association between Substances Used with Sensation Seeking among Vocational Students. Nursing Journal, 2 (44).
Prakit Watesatokkit. (2017). Statistics and the loss of smoking in Thailand. Retrieved from www.nationtv.tv. Retrieved 7 May 2018, from Nation TV www.nationtv.tv.
Satian Punpol, Narumon Phosritong, Orawan Jitwanit, & Rakjinda Wattanarai. (2019). A study of smoking behaviors among undergraduate students at Siam. Humanities, Social Sciences and arts Veridian E-Journal, 12.
The Health Professional Alliance Against Tobacco. (2017). Guide to Smoking Cessation for Citizens. Nakhon Pathom: Sintaweekit printing.
Tisana Khemmani. (2012). Teaching science: Knowledge base for effective learning process. Bankok: Chulalongkorn University.
Usaporn Sawewi, & Nangnoi Songkamphol. (2019). The idea of creating a learner-centered textbook using the Zippa model. Ratchaphruek Journal, 12.
Venkatesh, S., & Sinha, D. (2012). Involvement of health professionals in tobacco control in the south-east asia region. Indian Journal of Cancer,, 49, 327-335.
Yang, Z., Schaninger, C. M., & Laroche, M. (2013). Demarketing teen tobacco and alcohol use: Negative peer influence and longitudinal roles of parenting and self-esteem. Journal of Business Research, 66(4), 559-567.