กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประเมินค่าความร้อนจำเพาะเของเชื้อเพลิงเพื่อพัฒนากระบวนการช่วยตัดสินใจชิงเผา ในป่าเต็งรัง กรณีศึกษา: เขตอุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ (ประเทศไทย) Download Download PDF