เผยแพร่แล้ว: 2021-01-26

ปกวารสาร มจพ. ปีที่ 31 ฉบับที่ 1

The Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok

ปกวารสาร มจพ. วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

บรรณาธิการวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

บรรณาธิการ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ก้าวเล็กๆ สู่อวกาศ: ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านในเอเชีย

อภิวัฒน์ จิรวัฒนผล, พงศธร สายสุจริต, สุวัฒน์ กุลธนปรีดา

1-4

คุณสมบัติเชิงกลของเถ้าลอยแคลเซียมสูงจีโอพอลิเมอร์ผสมนาโนซิลิกาที่มีขนาดแตกต่างกัน

ชุดาภัค เดชพันธ์, ศตคุณ เดชพันธ์, ขัตติย ชมพูวงศ์, ธนากร ภูเงินขำ, Sakonwan Hanjitsuwan, ปริญญา จินดาประเสริฐ

36-46

อิทธิพลของเศษเมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์ต่อการหน่วงปฏิกิริยารีไฮเดรชันของยิปซัม

บรรเทิง จุนใจ, สมศักดิ์ ศิวดำรงพงศ์, สุภกิจ รูปขันธ์, เฉลิมชัย ไชยธงรัตน์

61-70

การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมสู่วิสาหกิจเพื่อสังคมของชุมชน

ธานี สุคนธะชาติ, สุภัททา ปิณฑะแพทย์, วิฑูรย์ สิมะโชคดี

158-168

การพัฒนารูปแบบการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมแผงวงจรไฟฟ้าสู่อุตสาหกรรมอัจฉริยะ

จิรัฐิติ ชูตระกูล, ธีรวุฒิ บุณยโสภณ, สมนึก วิสุทธิแพทย์, สุชาติ เซี่ยงฉิน

169-179