การลดความสูญเปล่าในกระบวนการทำงานของอุตสาหกรรมบริการด้านโรงแรมโดยการวิเคราะห์แผนภูมิการไหล

Main Article Content

ธรรมศักดิ์ ค่วยเทศ
ธีรพล เถื่อนแพ
นิศาชล จันทรานภาสวัสดิ์

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความสูญเปล่าในกระบวนการทำงานของอุตสาหกรรมบริการด้านโรงแรม ประเภทโรงแรมเครือข่ายในจังหวัดสุโขทัย โดยประยุกต์ใช้หลักการศึกษางานและการวิเคราะห์กระบวนการศึกษาขั้นตอนการไหลของวัตถุดิบ พนักงาน และอุปกรณ์ที่เกิดขึ้น โดยมุ่งเน้นศึกษาการทำงานของพนักงานแผนกแม่บ้านในห้องพักซุพีเรียร์เตียงเดี่ยวและเตียงคู่ ก่อนประยุกต์ใช้หลักการวิเคราะห์ Why-Why และเทคนิค ECRS ลดความสูญเปล่าในกระบวนการที่เกิดขึ้น โดยการลงพื้นที่ สังเกตการณ์ จับเวลาทำงาน และการสัมภาษณ์พบว่า การทำงานในห้องพักเตียงเดี่ยวและเตียงคู่ ก่อนปรับปรุงประสิทธิภาพมีจำนวนขั้นตอนการทำงาน 22 ขั้นตอน และ 27 ขั้นตอน ตามลำดับ ใช้เวลาทำงาน 24.11 นาที/ห้อง และ 32.53 นาที/ห้อง โดยใช้พนักงานทำงานจำนวน 5 คน หลังปรับปรุงการทำงานในห้องพักเตียงเดี่ยวและเตียงคู่ สามารถลดขั้นตอนการทำงานลงเหลือ 20 ขั้นตอน และ 25 ขั้นตอน ตามลำดับ ใช้เวลาทำงานลดลงเหลือ 23.14 นาที/ห้อง และ 31.56 นาที/ห้อง ใช้พนักงานทำงานลดลงเหลือ 4 คน คิดเป็นต้นทุนด้านแรงงานที่ลดลงได้ถึง 9,000 บาท/เดือน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม

References

[1] Ministry of Tourism and Sport. (2019). Tourist statistics. Ministry of Tourism and Sport. Bangkok, Thailand. [Online]. Available: https://mots.go.th/old/more_news.php?cid=411

[2] GSB Research (2018). Hotel business situation in 2017. Government Savings Bank. Bangkok, Thailand. [Online]. Available: https://www.gsb.or.th/getattachment/dae8495d-7374-4fcc-9648-cdc9a5dde278/IN%20_hotel_61_detail.aspx

[3] K. Wongwan and W. Laosiritaworn, “Productivity improvement in Door-Window production using motion and time study techniques,” Engineering Journal Chiang Mai University, vol. 24, no. 2, pp. 23–35, 2017 (in Thai).

[4] N. Satthaphol and U. Smutkupt, “Application of lean technique in concrete pipe manufacturing,” Engineering Journal Chiang Mai University, vol. 21, no. 2, pp. 54–61, 2017 (in Thai).

[5] Thailand Productivity Institute. (2017). Work study for Process Improvement. Thailand Productivity Institute. Bangkok, Thailand. [Online]. Available: http://www1.si.mahidol.ac.th/km/sites/default/files/u1/02_23_2306_pdf

[6] W. Puenhuan, V. Bandhukul, J. wankaew, and J. Chaichanawong, “Improvement of work efficiency of evaporator core assembly,” TNI Journal of Engineering and Technology, vol. 1, no. 2, pp. 5-9, 2013 (in Thai).

[7] B. Sookdeo, “An efficiency reporting system for organizational sustainability based on work study techniques,” South African Journal of Industrial Engineering, vol. 27, no. 4, pp. 227–236, 2017.

[8] C. Singhtaun. (2015), Process Analysis. Kasetsart University. Bangkok, Thailand. [Online]. Available: https://pirun.ku.ac.th/~fengcsr/courses/2008_01/206341/ch8.pdf

[9] S. Solpin and S. Sookto, “Increasing capacity for inbound and outbound operation in Beverage warehouse with handing operations improvement: Case study of beverage distribution firm,” Journal of Energy and Environment Technology, vol. 4, no. 1, pp. 51–59, 2018.

[10] T. Kuaites, N. Chanthranapasawat, and T. Thueanphae, “The application of value stream mapping to increase efficiency of service industry: A case study hotel in Sukhothai province,” in Proceeding of IE Network 2019, Bangkok, 2019, pp. 137–141, 2019 (in Thai).

[11] W. Wattanutchariya and T. Kuaites, “Value stream analysis of riceberry rice’s supply chain in Thailand,” presented at 7th International Conference on Industrial Technology and Management, Oxford, January 2018.

[12] S. Tumrongsuk, W. Laemlaksakun, and S. Wisuttipat, “Wast reduction in process of air-condition factory,” The Journal of KMUTNB, vol. 26, no. 3, pp. 451–461, 2016 (in Thai).

[13] M. Stewart, H. B. Maynard, and G. J. Stegemerten LOWRY, Time and Motion Study and Formulas for Wage Incentives, 3rd ed. McGraw-Hill, 1940.

[14] T. Kuaites, N. Chanthranapasawat, and T. Thueanphae, “Service industry potential enhancement for improving service quality of hotel: A case study in Sukhothai province,” Research and Development Institute, Ramkhamhaeng University, Thailand, 2019 (in Thai).

[15] K. Sriyom, P. Chantawee, and S. Petcharat, “The reduction in the loss of rubber latex process by flow process chart,” The Journal of Industrial Technology Suan Sunandha Rajabhat University, vol. 6, no. 2, pp. 13–23, 2018.

[16] T. Kuaites, N. Chanthranapasawat, and T. Thueanphae, “The performance improvement of service industry supply chain: A case study of hotel in Sukhothai Province,” The Journal of Industrial Technology, vol. 15, no. 3, pp. 61–75, 2019.