ระยะเวลาที่เหมาะสมของการบ่มตัวอย่างแอสฟัลต์คอนกรีตในห้องปฏิบัติจากการออกแบบโดยวิธีซูเปอร์เพฟ

Main Article Content

ปนัดดา กสิกิจวิวัฒน์
กฤษณะ จันทรโชติ

บทคัดย่อ

ปัจจุบันประเทศไทยมีถนนผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตทั้งหมดร้อยละ 94.48 ของถนนทั้งหมด ด้วยจำนวนที่มากและต้องการพัฒนาให้ผิวทางมีสมรรถนะที่ดีขึ้น จึงจำเป็นต้องมีการทดสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของแอสฟัลต์คอนกรีตก่อนการทดสอบต้องมีการบ่มตัวอย่างให้ได้อุณหภูมิที่กำหนด ระยะเวลาที่ใช้ในการบ่มตัวอย่างในงานวิจัยที่ผ่านมามีตั้งแต่ 3 ถึง 24 ชั่วโมง โดยผู้วิจัยส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาบ่มตัวอย่าง 24 ชั่วโมง ทำให้การใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการใช้เวลานานมีผลให้การวางแผนการใช้งานเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ งานวิจัยนี้นำเสนอแบบจำลองในการหาระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการบ่มตัวอย่างแอสฟัลต์คอนกรีตซึ่งผสมระหว่างหินปูนกับวัสดุเชื่อมประสาน AC 60-70 และ PMA ที่อุณหภูมิต่างๆ ผลการทดสอบระบุว่าระยะเวลาที่ใช้ในการบ่มตัวอย่างให้ได้อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส คือ 3 ชั่วโมง 40 นาที การตรวจสอบความถูกต้องทำโดยการทดสอบกำลังรับแรงดึงทางอ้อมและการทดสอบมอดุลัสคืนตัวแบบให้แรงดึงทางอ้อมของการบ่มก้อนตัวอย่างระยะเวลา 3 ชั่วโมง 40 นาที เปรียบเทียบกับการบ่มก้อนตัวอย่างระยะเวลา 24 ชั่วโมง ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ (p-value มากกว่า 0.05) ดังนั้นระยะเวลาในการบ่มตัวอย่างแอสฟัลต์คอนกรีตเพื่อให้ได้อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ถูกลดลงจาก 24 ชั่วโมงเป็น 3 ชั่งโมง 40 นาที ทำให้การใช้ห้องปฏิบัติการมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย ด้านวิศวกรรมศาสตร์

References

[1] Information Technology and Communication Center, “Length of road network in Thailand by category of road,” Office of the Permanent Secretary, Ministry of Transport, Bangkok, Thailand, 2018 (in Thai).

[2] Z. Hong-liang, S. Man-man, Z. Shi-feng, Z. Yong-ping, and Z. Zeng-ping, “High and low temperature properties of nano-particles/polymer modified asphalt,” Construction and Building Materials, vol. 114, pp. 323–332, 2016.

[3] M. Pszczota, Jó.Judycki, and D. Ry , “Evaluation of pavement temperatures in Poland during winter conditions,” Transportation Research Procedia, vol. 14, pp. 738–747, 2016.

[4] W. Witayakul, Asphalt Concrete Technology. Bangkok: Kasetsart University Press, 2006 (in Thai).

[5] X. Gong, P. Romero, Z. Donga, and D.Scott Sudbury, “The effect offreeze–thaw cycle on the lowtemperature properties of asphalt fine aggregate matrix utilizing bending beam rheometer,” Cold Regions Science and Technology, vol. 125, pp. 101–107, 2016.

[6] U. Sievers and W. Zdunkowski, “A numerical simulation scheme for the albedo of city street canyons,” Boundary-Layer Meteorology, vol. 33, pp. 245–257, 1985.

[7] J. P. Montávez, J. Jimenez, and A. Sarsa, “A Monte Carlo model of the nocturnal surface temperatures in urban canyons,” Boundary-Layer Meteorology, vol. 96, pp. 433–452, 2000.

[8] D. Van Thanh and C. Pei Feng, “Study on marshall, and rutting test of SMA at abnormally high temperature,” Construction and Building Materials, vol. 47, pp. 1337–1341, 2013.

[9] Y. Qin, “Pavement surface maximum temperature increases linearly with solar absorption and reciprocal thermal inertial,” International Journal of Heat and Mass Transfer, vol. 97, pp. 391–399, 2016.

[10] Y. Qin and J. Hiller, “Modeling the temperature and stress distributions in rigid pavements: Impact of solar radiation absorption and heat history development,” KSCE Journal of Civil Engineering, vol. 15, no. 8, pp. 1361–1371, 2011.

[11] Jacob E. Hiller, Jeffery, and R. Roesler, “Simplified nonlinear temperature curling analysis for jointed concrete pavement,” Journal of Transportation Engineering, vol. 136, no. 7, pp. 654–663, 2010.

[12] C. Phromsorn, S. Anuwethsirkiat, P. Silarom, and W. Katenuti, “Properties on indirect tensile strength and resilient modulus of asphalt concrete utilized in Thailand,” Department of Highway, Ministry of Transport, Bangkok, Thailand, Report no. RD 204, 2003 (in Thai).

[13] C. Phromsorn, T. Phaikratok, S. Anuwethsirkiat, P. Silarom, and N. Noimkan, “Evaluation of asphalt concrete mixture properties utilized in Thailand by using Superpave criteria,” Department of Highway, Ministry of Transport, Bangkok, Thailand, Report no. RD 205, 2003 (in Thai).

[14] R. Muniandy and E. Aburkaba, “The effect of type and particle size of industrial wastes filler on Indirect Tensile Stiffness and Fatigue performance of Stone Mastic Asphalt Mixtures,” Australian Journal of Basic and Applied Sciences, vol. 5, no. 11, pp. 297–308, 2011.

[15] T. Udomsinprasert, “Application of asphalt concrete mixture using AC 40-50 in ttuck route,” M.S. thesis, Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Kasetsart University, Bangkok, 2012 (in Thai).

[16] K. Jantarachot, “Permanent deformation resistance properties of lab-made asphalt concrete mixtures using granite aggregates,” M.S. thesis, Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Kasetsart University, Bangkok, 2008 (in Thai).

[17] N. Anantachaiyapong, “Permanent deformation resistance properties of lab-made asphalt concrete mixtures using lime stone aggregates,” M.S. thesis, Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Kasetsart University, Bangkok, 2009 (in Thai).

[18] N. Angsuphankosol, “Comparison of rutting resistance of asphalt mixtures using 3 types of asphalt binders by wheel tracker,” M.S. thesis, Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Kasetsart University, Bangkok, 2010 (in Thai).

[19] W. Raihuai, “Fatigue and permanent deformation resistance properties of lab-made asphalt concrete mixtures using basalt aggregates,” M.S. thesis, Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Kasetsart University, Bangkok, 2009 (in Thai).

[20] R. West, J. R. Willis, and M. Marasteanu, “Improved mix design, evaluation, and materials management practices for hot mix asphalt with high reclaimed asphalt pavement content,” Transportation Research Board, Washington, DC, NCHRP Report. 752, 2013.

[21] D. Seward, J. Hinrichsen, and J. Ries, “Structural analysis of aggregate blends using strategic highway research program gyratory compactor,” Transportation Research Record, Journal of the Transportation Research Board, vol. 1545, no. 1, pp. 80–88, 1996.

[22] Y. Yildirim, “Polymer modified asphalt binders,” Construction and Building Materials, vol. 21, no. 1, pp. 66–72, 2007.

[23] R. J. Cominsky, G. A. Huber, T. W. Kennedy, and M. Anderson, The Superpave Mix Design Manual for New Contraction and Overlays. Washington, DC: Strategic Highway Research Program, 1994.

[24] P. Phupathum, “Standard temperature of Department of Highways Department of Thailand,” Department of Highway, Ministry of Transport, Bangkok, Thailand, Report no. RD158, 1995 (in Thai).

[25] T. Svasdisant and K. Jantarachot, “Compare of engineering properties of asphalt concrete materials uses AC 60/70, AC 40/50 and polymer polymer modified asphalt,” Seminar Department of Highways, Ministry of Transport, Bangkok, Thailand, 2009 (in Thai).

[26] F. L. Roberts, P. S. Kandhal, E. R. Brown, D-Y. Lee, and T. W. Kennedy, Hot Mix Asphalt Materials, Mixturedesign, and Contruction, Maryland: NAPA Researh and Education Foundation, 1996.

[27] K. Jantarachot, “The comparative study of asphalt concrete engineering properties between top limit and low limit criteria of aggregate mixed with asphalt cement AC 60-70 and PMA,” Kasetsart engineering journal, vol. 25, no. 95, pp. 11–22, 2016 (in Thai).

[28] L. Lea Williams and K. Quave, “Chapter 7 Comparing two groups: t-tests,” Quantitative Anthropology A Workbook, Elsevier Inc., 2019, pp. 89–104.