วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (The Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok) เป็นวารสารที่เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาปัตยกรรม และวิชาการขั้นสูงที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและอุตสาหกรรม ผลงานวิชาการที่รับตีพิมพ์เป็นบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความบรรณาธิการปริทัศน์ที่เขียนด้วยภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ
วารสารพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตีพิมพ์ทั้งรูปเล่มและออนไลน์ โดยกำหนดจัดทำปีละ 4 ฉบับ คือ

  • ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม–มีนาคม
  • ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน–มิถุนายน
  • ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม–กันยายน
  • ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม–ธันวาคม

วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นวารสารที่จัดอยู่ในฐานข้อมูลดังนี้

  • เป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI)
  • เป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารไทย (TCI) กลุ่มที่ 1 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ยอมรับให้เป็นวารสารระดับชาติและเป็นวารสารสำหรับการพิจารณาผลงานตีพิมพ์ เรื่องที่ 2 ของนักศึกษาทุน คปก. ในหลักสูตรกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก่อนสำเร็จการศึกษาปริญญาเอก

สถิติการพิจารณา

จำนวนวันเฉลี่ยในการพิจารณาเบื้องต้น : 7-10 วัน

จำนวนวันเฉลี่ยในการรับพิจารณา-ตอบรับตีพิมพ์: 60-90 วัน

อัตราการยอมรับตีพิมพ์ในปี 2566 : 48%

ประกาศสถิติการพิจารณาของวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2024-04-02

จำนวนวันเฉลี่ยในการพิจารณาเบื้องต้น : 7-10 วัน

จำนวนวันเฉลี่ยในการรับพิจารณา-ตอบรับตีพิมพ์: 60-90 วัน

อัตราการยอมรับตีพิมพ์ในปี 2566 : 48%

ซึ่งขณะนี้วารสารได้ตอบรับการตีพิมพ์บทความถึง ปีที่ 35 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2568

โดยทางวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เริ่มการรับพิจารณาบทความในระบบ Thaijo ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2566 เป็นต้นไป โดยผู้ที่สนใจส่งบทความตีพิมพ์กับวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สามารถส่งบทความได้ที่ลิงก์ https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/kmutnb-journal/index

ขั้นตอนการสมัครสมาชิกและส่งบทความในระบบ Thaijo

คู่มือการใช้งานระบบ Thaijo

ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 (2024): มกราคม–มีนาคม 2567

เผยแพร่แล้ว: 15-02-2024

ปกวารสาร มจพ. ปีที่ 34 ฉบับที่ 1

ปกวารสาร มจพ. วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

บรรณาธิการวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

บรรณาธิการ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การศึกษาภาพถ่ายรากพืชเพื่อวิเคราะห์หาความมั่นคงของลาดดิน

วรกมล ศรีสุข, บรรพต กุลสุวรรณ, วรากร ไม้เรียง

ID. 241-105627

ประสิทธิภาพของคานคอมโพสิตสำเร็จรูปภายใต้แรงดัดในภาวะใช้งานและภาวะสุดขีด

อัฟฟาน กาซอ, กัญจน์ ศรีสุวรรณ, นิติศักดิ์ หมัดเด็น, ทนงศักดิ์ อิ่มใจ, จักรพล ทิพย์สุวรรณ

ID. 241-145554

การสังเคราะห์ผงผลึกแม่เหล็ก MgFe2O4 ด้วยวิธีการเผาไหม้ของแข็งแบบง่าย โดยใช้อุณหภูมิแคลไซน์ต่ำ

อาจารีย์ ทองอ่อน, จิตรกร กรพรม, ธีระชัย บงการณ์, สุปรีดิ์ พินิจสุนทร

ID. 241-205896

จลนศาสตร์และไอโซเทอร์มการดูดซับอะทราซีนโดยไบโอชาร์ไม้ไผ่

อนัญญา จีระโร, สุธาทิพย์ สินยัง, พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล, กิตติพงค์ คุณจริยกุล

ID. 241-215723

การศึกษาปัจจัยของการกำจัดเชื้อแบคทีเรียด้วยพลาสมาระบบไดอิเล็กทริคแบริเออร์ดิสชาร์จบนกรรไกรผ่าตัด

เพ็ญพิมล ใจอารีย์, รุ่งทิวา อิสสระชีพสกุล, ชูพล พรหมสุทธิรักษ์, ปรัชญา ตั้งจิตสมบูรณ์

ID. 241-245776

คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับบทความวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับบทความ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ดูทุกฉบับ