วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (The Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok) เป็นวารสารที่เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาปัตยกรรม และวิชาการขั้นสูงที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและอุตสาหกรรม ผลงานวิชาการที่รับตีพิมพ์เป็นบทความวิจัย และบทความวิชาการที่เขียนด้วยภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ
วารสารพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตีพิมพ์ทั้งรูปเล่มและออนไลน์ โดยกำหนดจัดทำปีละ 4 ฉบับ คือ
• ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม–มีนาคม
• ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน–มิถุนายน
• ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม–กันยายน
• ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม–ธันวาคมa
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นวารสารที่จัดอยู่ในฐานข้อมูลดังนี้
• เป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI)
• เป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารไทย (TCI) กลุ่มที่ 1 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
• สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ยอมรับให้เป็นวารสารระดับชาติและเป็นวารสารสำหรับการพิจารณาผลงานตีพิมพ์ เรื่องที่ 2 ของนักศึกษาทุน คปก. ในหลักสูตรกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก่อนสำเร็จการศึกษาปริญญาเอก

ประกาศจากกองบรรณาธิการวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2022-11-01

เรียน ผู้ส่งบทความ ทางกองบรรณาธิการวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง
ที่ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งขณะนี้วารสารได้ตอบรับการตีพิมพ์
บทความถึง ปีที่ 34 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2567 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ปีที่ 33 ฉบับที่ 2 (2023): เมษายน-มิถุนายน, 2566

เผยแพร่แล้ว: 2023-03-06

การทำนายพฤติกรรมของโครงสร้างคอนกรีตผสมเศษคอนกรีตเก่ารับแรงเฉือนด้วยโปรแกรมประมวลผลภาพถ่าย WU-DIC

ภราดร กัณหากรณ์, เวธนี ฤกษสโมสร, วิศรุตา ฤกษสโมสร, นรสิงห์ อินมณเทียร, ทนงศักดิ์ อิ่มใจ, มนเทียร เสร็จกิจ, สุพชัย ทิพย์ภักดี, ชิระวัฒน์ วัฒนพานิช

355-368

การประเมินโครงสร้างโครงข่ายประสาทเทียมสำหรับการตรวจจับการล้มที่ใช้อุปกรณ์สวมใส่

อัฐพล ขาวนวล, สมเกียรติ จงประสิทธิ์พร, นันทกฤษณ์ ยอดพิจิตร, มนัสชนก จงประสิทธิ์พร

369-377

การประเมินสมดุลน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสักโดยใช้แบบจำลอง SWAT และ MIKE-HYDRO BASIN

แพรววดี หงษาวง, เกศวรา สิทธิโชค, อมรเทพ เจริญสุข, จุติเทพ วงษ์เพชร

388-400

ระบบเฝ้าสังเกตและวิเคราะห์การเจริญเติบโตของอ้อยโดยใช้โดรนสังเกตการณ์

อริสรา เกษมจิตร์, วรัญญา อรรถเสนา, พิเชษฐ์ สืบสายพรหม, ฐิติพงษ์ สถิรเมธีกุล

493-505

ดูทุกฉบับ

คำแนะนำสำหรับการใช้งานเบื้องต้นของระบบ ThaiJO

Indexed in tci