เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อ ดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด

  • 1. บทความจะต้องไม่เคยได้รับการตีพิมพ์ที่อื่นๆ มาก่อน และจะต้องไม่อยู่ในระหว่างขั้นตอนการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารอื่นๆ
  • 2. บทความและไฟล์ประกอบของบทความที่ส่งมาพิจารณาจะต้องมีการเตรียมรูปแบบและการจัดหน้าตาม ตัวอย่าง ของวารสาร
  • 3. บทความที่ส่งมาพิจารณาต้องเขียนด้วยภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษและอยู่ในรูปแบบไฟล์ Microsoft Word for Windows
  • 4. บทความที่ส่งมาพิจารณาต้องมีการอ้างอิงเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอและเหมาะสมต่อเนื้อหาของบทความ

วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นวารสารที่เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการประเมินบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 คน ซึ่งทั้งผู้นิพนธ์ (Author) และผู้ประเมิน (Reviewer) จะไม่ทราบข้อมูลรายชื่อของกันและกัน (Double-blind review) บทความที่ตอบรับการตีพิมพ์จะต้องเป็นงานวิจัยที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานทางด้านจริยธรรม ผู้อ่านทุกคนสามารถเข้าถึงเนื้อหาทั้งหมดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทุกบทความจะได้รับการประเมินในด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ปราศจากการคัดลอกผลงาน (Plagiarism) สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของวารสาร ความชัดเจนของการนำเสนอและการจัดระเบียบบทความ ความถูกต้องทางวิชาการ และความแปลกใหม่ของงาน

คำแนะในการเตรียมต้นฉบับบทความ

รูปแบบการอ้างอิง

Template

Online Submissions

Login ผู้ที่มีชื่อผู้ใช้ รหัสผ่านสำหรับวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนืออยู่แล้ว
Register ต้องการสร้างบัญชีรายชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน
การลงทะเบียน (Register) และเข้าสู่ระบบ (Login) จะต้องส่งรายการออนไลน์และเพื่อตรวจสอบสถานะของการส่งในปัจจุบัน