การพัฒนารูปแบบการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมแผงวงจรไฟฟ้าสู่อุตสาหกรรมอัจฉริยะ

Main Article Content

จิรัฐิติ ชูตระกูล
ธีรวุฒิ บุณยโสภณ
สมนึก วิสุทธิแพทย์
สุชาติ เซี่ยงฉิน

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบสำคัญของการพัฒนารูปแบบการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมแผงวงจรไฟฟ้าสู่อุตสาหกรรมอัจฉริยะ เพื่อพัฒนารูปแบบและจัดทำคู่มือการใช้รูปแบบการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมแผงวงจรไฟฟ้าสู่อุตสาหกรรมอัจฉริยะ เป็นการวิจัยแบบผสมผสานเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ การสัมภาษณ์เชิงลึก การประชุมสนทนากลุ่ม และการรวบรวมความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถาม จำนวน 412 ราย การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปใช้โปรแกรมสถิติสำเร็จรูป SPSS ใช้ค่าสถิติเชิงพรรณนาเพื่อหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์องค์ประกอบสำคัญโดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ ด้วยวิธีการสกัดองค์ประกอบหลัก และการหมุนแกนแบบออโธโกนอลด้วยวิธีวาริแมกซ์ ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมแผงวงจรไฟฟ้าสู่อุตสาหกรรมอัจฉริยะประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการจัดการองค์กร 2) ด้านการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ 3) ด้านการจัดการผลิตและปฏิบัติการ 4) ด้านการจัดการตลาดดิจิทัล และ 5) ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งองค์ประกอบด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มีความสำคัญต่อการพัฒนารูปแบบการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมแผงวงจรไฟฟ้าสู่อุตสาหกรรมอัจฉริยะมากที่สุด มีค่าความผันแปรและค่าความแปรปรวนเท่ากับ 53.497 สำหรับคู่มือประกอบด้วย แนวทางปฏิบัติของแต่ละองค์ประกอบ ตัวชี้วัดความสำเร็จ การประยุกต์ใช้รูปแบบการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมแผงวงจรไฟฟ้าสู่อุตสาหกรรมอัจฉริยะ ผลการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่ารูปแบบที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสม และคู่มือมีความเป็นไปได้ในการนำไปใช้ได้จริง คิดเป็นร้อยละ 100

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม

References

[1] The Office of Industrial Economics. (2017). 10 Targeting Industries towards future economic. The Office of Industrial Economics. Bangkok, Thailand. [Online]. Available: http://www.oie.go.th/

[2] Information Technology and Communication Center. (2019). Thailand trading report 2013-2017. Ministry of Commerce. Bangkok, Thailand. [Online]. Available: http://www2.ops3.moc.go.th/

[3] Kasikornbank Research Center. (2019). Hard disk drive market trend. Kasikornbank. Bangkok, Thailand. [Online]. https://www.kasikornbank.com/th/

[4] S. Sae-tang, “A factors affect to effectiveness of management of hard disk drives industrial of Thailand,” Doctoral dissertation, Siam University, 2017 (in Thai).

[5] T. Selim, G. Andreas, and M. J. Sihn, “Reinventing your business model,” Journal of Business Strategy, vol. 34, pp. 30–37, 2015 (in Thai).

[6] S. Kongwattana, “A factors affect to effectiveness of management of electric and electronic,” Journal of Business Review, vol. 15, no. 2, pp. 141–148, 2015 (in Thai).

[7] P. Termteerakij, “A factors affect to SMES Business: Electric and electronic industrial,” Doctoral dissertation, Public Administration, Sripatum University, 2012 (in Thai).

[8] O. Talavera, “The incremental & cumulative effects of dynamic capability building on service innovation in organization,” Journal of Management & Organization, vol. 19, no. 5, pp. 521–543, 2008.

[9] M. Morris, M. Schindehutte, and J. Allen, “The entrepreneur’s business model: Toward a unified prospective,” Journal of Business Research, vol. 58, no. 6, pp. 726– 735, 2005.

[10] P. Thainiyom, “A factors affect for readiness of electric & electronics industrial toward Asian Economic Community (AEC),” Doctoral dissertation, Public Administration, Sripatum University, 2016 (in Thai).

[11] E. Beata and C. Magdalena, “Business model innovation in entrepreneurship,” Journal International Entrepreneurship and MGMT, vol. 8, pp. 449–465, 2017 (in Thai).

[12] W. Ngamkajornkulkij, “Understanding and customer 4.0 for brand achievement,” M.S. thesis, School of Communication Arts, Sripratum University, 2016 (in Thai).

[13] S. Kamheang, “A model of the factors causing a success in modern marketing management of startup to Thailand 4.0,” Doctoral dissertation, School of Business Administration, Siam University, 2016 (in Thai).

[14] P. Tanprasert, “The influence of digital marketing toward consumer’s buying decision via e-commerce in Bangkok,” M.S. thesis, School of Business Administration, Bangkok University, 2018 (in Thai).

[15] J. Morgan, The Future of Work - Attract new talent, Build Better Leaders, and Create a Competitive Organization. Wiley, EU: Amazon Media, 2014.

[16] A. Awiruttha, “The competitiveness advantage of electronic industrial of Thailand,” M.S. thesis, Faculty of Economics, Chulalongkorn University, 2017 (in Thai).