การออกแบบที่เหมาะสมของฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีค้นหาแบบแมลงหวี่

Main Article Content

อัศนัย ทาเภา
เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้นำเสนอการประยุกต์ใช้วิธีค้นหาแบบแมลงหวี่สำหรับการออกแบบที่เหมาะสมของฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กโดยมีวัตถุประสงค์ของงานวิจัยคือ การออกแบบฐานรากที่ประหยัดที่สุดตามมาตรฐานการออกแบบของ ว.ส.ท.1008-38 วิธีกำลัง ขั้นตอนการออกแบบที่เหมาะสมถูกสร้างขึ้นโดยใช้ภาษาวิชวลเบสิก ส่วนประสิทธิภาพการทำงานของวิธีค้นหาแบบแมลงหวี่จะถูกทดสอบจากตัวอย่างของฐานรากจำนวน 3 ตัวอย่าง ซึ่งรับน้ำหนักกระทำแตกต่างกัน จากผลการศึกษาพบว่า วิธีค้นหาแบบแมลงหวี่สามารถใช้สำหรับออกแบบที่เหมาะสมของฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กได้ นอกจากนี้การใช้จำนวนรอบเท่ากับ 300 รอบ และจำนวนแมลงหวี่เท่ากับ 200 ตัว ได้รับผลการทดสอบทางสถิติดีที่สุด ยิ่งกว่านั้นผลการออกแบบที่เหมาะสมมีความประหยัดมากกว่าวิธีทั่วไปเฉลี่ยร้อยละ 23

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย ด้านวิศวกรรมศาสตร์

References

[1] W. T. Pan, “A new fruit fly optimization algorithm: Taking the financial distress model as an example,” Knowledge-Based Systems, vol. 26, no. 1, pp. 69–74, 2012.

[2] L. Wang, X. L. Zheng, and S. Wang, “A novel binary fruit fly optimization algorithm for solving the multidimensional knapsack problem,” Knowledge-Based Systems, vol. 48, no. 1, pp. 17–23, 2013.

[3] Q. Pan, H. Y. Sang, J. H. Duan, and L. Gao, “An improved fruit fly optimization algorithm for continuous function optimization problems,” Knowledge-Based Systems, vol. 62, no. 1, pp. 69–83, 2014.

[4] M. Mitic´, N. Vukovic´, M. Petrovic´, and Z. Miljkovic, “Chaotic fruit fly optimization algorithm,” Knowledge-Based Systems, vol. 89, no. 1, pp. 446–458, 2015.

[5] Y. Zhang, G. Cui, J. Wu, W. T. Pan, and Q. He, “A novel multi-scale cooperative mutation fruit fly optimization algorithm,” Knowledge-Based Systems, vol. 114, no. 1, pp. 24–35, 2016.

[6] S. Kanarachos, J. Griffin, and M. E. Fitzpatrick, “Efficient truss optimization using the contrastbased fruit fly optimization algorithm,” Computers and Structures, vol. 182, no. 1, pp. 137–148, 2017.

[7] L. Wu, Q. Liu, X. Tian, J. Zhang, and W. Xiao, “A new improved fruit fly optimization algorithm IAFOA and its application to solve engineering optimization problems,” Knowledge-Based Systems, vol. 144, no. 1, pp. 153–173, 2018.

[8] X. Tian and J. Li, “A novel improved fruit fly optimization algorithm for aerodynamic shape design optimization,” Knowledge-Based Systems, vol. 179, no. 1, pp. 77–91, 2019.

[9] Standard of reinforced concrete building, strength design method, E. I. T. Standard 1 0 0 8-38, 2015 (in Thai).

[10] X. Yuan, X. Dai, J. Zhao, and Q. He, “On a novel multi-swarm fruit fly optimization algorithm and its application,” Applied Mathematics and Computation, vol. 233, no. 1, pp. 260–271, 2014.

[11] X. Lei, Y. Ding, H. Fujita, and A. Zhang, “Identification of dynamic protein complexes based on fruit fly optimization algorithm,” Knowledge-Based Systems, vol. 105, pp. 270–277, 2016.

[12] Committee of construction price, “Labor account/ operation for estimate and calculate price (revised edition) year 2018,” The Comptroller General’s Department, Bangkok, Thailand, 2018 (in Thai).

[13] V. Chovichien, Reinforced Concrete Design (Strength Design Method : SMD), 5th ed., Bangkok: Newthaimit, 2011 (in Thai).

[14] S. Rukzon, Reinforced Concrete Structure Design : Strength and Working Design Method, 6th ed., Nonthaburi: Angle of sci, 2014 (in Thai).