ที่ปรึกษา

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

chanasak.b@op.kmutnb.ac.th

 

 

 

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

somrerk.c@eng.kmutnb.ac.th

 

 

 

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สันชัย อินทพิชัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

sunchai.i@op.kmutnb.ac.th

 

 

 

 

หัวหน้ากองบรรณาธิการ

 

 

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

suchart.s.pe@tggs-bangkok.org

 

 

 

 

รองหัวหน้ากองบรรณาธิการ

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

montree.s@fte.kmutnb.ac.th

 

 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปูมยศ วัลลิกุล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

pumyos.v@eng.kmutnb.ac.th

 

 

 

 

กองบรรณาธิการ

 

 

ศาสตราจารย์ ดร.โกสินทร์ จำนงไทย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

Kosin.cha@kmutt.ac.th

 

 

 

 

 

ศาสตราจารย์ ดร.จงจิตร์ หิรัญลาภ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

 

jongjit.hirunlabh@hotmail.com

 

 

 

 

 

ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

sukit@sut.ac.th

 

 

 

 

 

ศาสตราจารย์ ดร.ดนัย ต. รุ่งเรือง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

danai.t@fte.kmutnb.ac.th

 

 

 

 

 

ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ลาวัลย์ศิริ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ldirek@chula.ac.th

 

 

 

 

 

ศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

thanaruk@siit.tu.ac.th

 

 

 

 

 

ศาสตราจารย์ ดร.ปิติ สุคนธสุขกุล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

piti.s@eng.kmutnb.ac.th

 

 

 

 

 

ศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

a.prayoot@gmail.com

 

 

 

 

 

ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ratphadu@engr.tu.ac.th

 

 

 

 

 

ศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์ ศุภผล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

Pitt.S@chula.ac.th

 

 

 

 

 

ศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ คำเอม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

poom.kum@kmutt.ac.th

 

 

 

 

 

ศาสตราจารย์ ดร.สนอง เอกสิทธิ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

sanong.e@chula.ac.th

 

 

 

 

 

ศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

somchart.sop@kmutt.ac.th

 

 

 

 

 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมศักดิ์ พันธุวัฒนา

มหาวิทยาลัยมหิดล

 

somsakpantuwatana@yahoo.com

 

 

 

 

 

ศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

suksun@g.sut.ac.th

 

 

 

 

 

ศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์ กุลธนปรีดา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

suwat.k@eng.kmutnb.ac.th

 

 

 

 

 

ศาสตราจารย์ ดร.อรรถกร เก่งพล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

athakorn.kengpol@gmail.com

 

 

 

 

 

ศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล นุ่มหอม

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

 

athapol@ait.asia

 

 

 

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สมโภชน์ น้อยจินดา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

sompoch.n@sci.kmutnb.ac.th

 

 

 

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา ธารีบุญ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

jessada.t@sci.kmutnb.ac.th

 

 

 

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.มาลินี ศรีอริยนันท์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

macintous@gmail.com