หุ่นยนต์จ่ายยาอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

Main Article Content

กันยาลักษณ์ โพธิ์ดง
ต่อลาภ ไทยเขียว
วิโรจน์ ยอดสวัสดิ์
วชิรา ปูชตรีรัตน์
ยุพิน พวกยะ

บทคัดย่อ

การลืมรับประทานยาและการรับประทานยาเกินขนาด เกิดขึ้นได้กับผู้ป่วยทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหุ่นยนต์ “กะทิ” หุ่นยนต์จ่ายยาอัตโนมัติที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งร่วมกับไมโครคอนโทรลเลอร์ สำหรับการจ่ายยาพร้อมการแจ้งเตือนเวลาและการรับประทานยาในเครื่องเดียวกัน อุปกรณ์หลักในการพัฒนาหุ่นยนต์ประกอบด้วย บอร์ดราสเบอร์รี่พายสาม โมเดลบี บอร์ดอาดุยโน เมกะมอเตอร์สเต็ปเปอร์ และอุปกรณ์ตรวจวัดระยะทาง การทำงานของหุ่นยนต์กะทิแบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่ เซิร์ฟเวอร์ให้บริการเว็บแอปพลิเคชันและฐานข้อมูล ซ็อกเก็ตเซิร์ฟเวอร์รับคำสั่งจากโทรศัพท์ ส่วนการควบคุมอุปกรณ์ และแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ หุ่นยนต์กะทิได้รับการทดสอบประสิทธิภาพการทำงาน โดยการตั้งเวลาการแจ้งเตือน และทดลองการจ่ายยาในระยะเวลา 7 วันต่อเนื่องกัน จากผลการทดลองสรุปได้ว่า การทำงานของหุ่นยนต์กะทิมีค่าความถูกต้อง โดยเฉลี่ยร้อยละ 95.24 ทั้งการแจ้งเตือนและการจ่ายยาตามที่กำหนด และมีค่าเฉลี่ยโดยรวมของผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ทดลองใช้อยู่ที่ 4.48 ซึ่งอยู่ในระดับสูงมาก

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

References

[1] Med-Q. (2018). Medqpillbox. Med-Q. Arizona, USA. [Online]. Available: https://medqpillbox.com/

[2] Pillohealth. (2016). Bringing Health Home. Pillo Inc. New York, United States. [Online]. Available: https://www. pillohealth.com/

[3] ITU-T Recommendations. (2012, June). ITU-T Recommendation Y. 2060. International Telecommunication Union (ITU). Geneva, Switzerland. [Online]. Available: https://www.itu.int/ITU-T/recommen dations/rec.aspx?rec=y.2060

[4] P. Kullimratchai, “Internet of things: Current technology trends for future,” EAU Heritage Journal Science and Technology, vol. 10, no. 1, pp. 29–36, 2016 (in Thai).

[5] D. Puccinelli and M. Haenggi, “Wireless sensor networks: Applications and challenges of ubiquitous sensing,” IEEE Circuits and Systems Magazine, vol. 5, no. 3, pp. 19–31, 2005.

[6] T. Thongkamwitoon, “Internet of things and regulatory guidelines for spectrum management in Thailand,” Journal of The National Broadcasting and Telecommunications Commission, vol. 1, pp. 167–194, 2016 (in Thai).

[7] D. Tripak and P. Pamonsinlapatham, “Medical and pharmaceutical robots,” Thai Bulletin of Pharmaceutical Sciences, vol. 11, no. 2, pp. 61–75, 2016 (in Thai).

[8] A. S. Yeole and D. R. Kalbande, “Use of internet of things (IoT) in healthcare: A survey,” in Proceedings of the ACM Symposium on Women in Research, 2016, pp. 71–76.

[9] B. B. Christo and M. R. Ebenezar Jebarani, “An automatic liquid dispensing robot with database management and biometric security systems,” ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences, vol. 11, no. 11, pp. 6964–6968, 2016.

[10] K. Trinate, N. Thamcharoen, T. Trisoonthorn, S. Pathomchaiwal, T. Chaisaengmongkol, and S. Sukphotharam, “Automatic medicine dispensing machine,” Executive Journal, vol. 30, no. 2, pp. 119–121, 2010 (in Thai).

[11] D. H. Mrityunjaya, J. U. Kartik, B. Teja, and H. Kotresh, “Automatic pill dispenser,” International Journal of Advanced Research in Computer and Communication Engineering, vol. 5, no. 7, pp. 543–547, 2016.

[12] S. Shinde, N. Bange, M. Kumbhar, and S. Patil, “Smart medication dispenser,” International Journal of Advanced Research in Electronics and Communication Engineering, vol. 6, no. 4, pp. 200–204, 2017.

[13] Arduino. (2017). Arduino MEGA 2560. ARDUINO [Online]. Available: https://store.arduino.cc/

[14] Raspberry pi foundation. (2018). Raspberry Pi 3 Model B+. RASPBERRY PI FOUNDATION. UK. [Online]. Available: https:// www.raspberrypi.org/

[15] Tinkbox. (2016). Proximity Sensor/Switch E18-D80NK. rhydoLABZ. [Online]. Available: http://www.rhydolabz.com/documents/27/E18-D80NK.pdf

[16] Makerlab-electronics. (2015). Stepper Motor 28BYJ-48 with ULN2003 driver. Makerlab Electronics. Santa Cruz, Manila. [Online]. Available: https://www.makerlab-electronics.com/product/stepper-motor-28byj-48-uln2003-driver/

[17] Google Voice Search. (2018). AI & Machine Learning Products. Google Cloud. [Online]. Available: https://cloud.google.com/speechto-text/