กลับไปที่รายละเอียดของบทความ กำลังอัดและโครงสร้างทางจุลภาคของจีโอพอลิเมอร์ที่ใช้เถ้าถ่านหินและซิลิกาที่สกัดจากเถ้าแกลบ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy