เผยแพร่แล้ว: 2022-08-31

โภชนาการและการปนเปื้อนแบคทีเรียก่อโรคบางชนิดของขี้เพี้ยวัว

เพิ่มศักดิ์ ยีมิน, จิราภรณ์ สุมังคะ, แก้วกัลยา โสตถิสวัสดิ์

17-29

การขยายพันธุ์เจตมูลเพลิงขาวโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

จตุพร หงส์ทองคำ, นัตติยากรณ์ ผาเนตร, จริยา สิงห์มาตร

43-56

พฤติกรรมการใช้สารกำจัดวัชพืชของเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ในอำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร

เบญจภรณ์ อ่อนสุระทุม, อรรถศาสตร์ วิเศียรศาสตร์, วิบูล เป็นสุข

75-90

การพัฒนาแบบวัดเวลาปฏิกิริยาตอบสนองสำหรับกีฬาฟุตบอล

อรวรีย์ อิงคเตชะ, นนท์นริฐ เจริญกิจวิชนนท์, เสกสรรค์ ทองคำบรรจง

123-138

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานบัณฑิตนิพนธ์

รัตนา ลีรุ่งนาวารัตน์, เพียรทิพย์ ศรีสุธรรม, ณัฏฐ์ธมน หีบจันทร์กรี

139-154

THE EFFECTS OF RHIZOBIUM AND ARBUSCULAR MYCORRHIZA FUNGI ON GROWTH AND NUTRIENT UPTAKE OF COWPEA VARIETIES

Phanit Nakayan, Ratchanon Somboonchai, Porramin Narata, Jiraporn Inthasan, Wilaslux Wongwai

183-200

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรั่มที่ผสมสารสกัดหยาบถั่งเช่าสีทองเพื่อบำรุงผิวหน้า

นำพล แปนเมือง, วริษฎา ศิลาอ่อน, วัทนวิภา วงศ์ใหญ่, อิสริยาภรณ์ ภูมิเรศสุนทร

201-212