การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรั่มที่ผสมสารสกัดหยาบถั่งเช่าสีทองเพื่อบำรุงผิวหน้า

Main Article Content

นำพล แปนเมือง
วริษฎา ศิลาอ่อน
วัทนวิภา วงศ์ใหญ่
อิสริยาภรณ์ ภูมิเรศสุนทร

บทคัดย่อ

            งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดถั่งเช่าสีทอง และพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์เซรั่มโดยศึกษาผลของสารก่อเจลต่อคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ นำสารสกัดถั่งเช่าสีทองที่สกัดด้วยน้ำร้อนเป็นเวลา 30 นาที และสารสกัดจากน้ำ มาทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี ABTS+. พบว่ามีค่า IC50 เท่ากับ 6.57 ± 0.30 mg/ml และ 3.16 ± 0.14 mg/ml เมื่อทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH สารสกัดถั่งเช่าสีทองด้วยน้ำ มีค่า IC50 เท่ากับ 6.81 ± 0.34 mg/ml และ 6.77 ± 0.33 mg/ml ตามลำดับ ส่วนสารก่อเจลในสูตรตำรับผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมในการเตรียมเป็นเซรั่มคือ HPMC 2% และองค์ประกอบในตำรับ ประกอบด้วยสารให้ความชุ่มชื้น 4% และสารกันเสีย 1% เมื่อทดสอบด้วยสภาวะเร่ง ดังนั้นจึงสามารถนำสารสกัดถั่งเช่าสีทองมาเตรียมเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเซรั่มเพื่อบำรุงผิวหน้าได้ 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กัมปนาท หวลบุตตา. (2560). พอลิเมอร์ที่ใช้ทางเภสัชกรรม (Pharmaceutical polymers.) คณะเภสัชศาสตร์, มาหวิทยาลัยบูรพา.

ภาณุพงษ์ ใจวุฒิ. (2058). ฤทธิ์ทางชีวภาพของพอลิแซคคาไรด์ละลายน้ำจากเห็ดหูหนู เห็ดหูหนูขาว เห็ดฟาง และเห็ดนางฟ้า สำหรับการประยุกต์ใช้ในเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ. สาขาวิทยาศาสตร์และเภสัชศาสตร์, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.

Brand-Williams, W., Cuvelier, M. E., & Berset, C. (1995). Use of a free radical method to evaluate antioxidant activity. LWT-Food science and Technology, 28(1), 25-30.

Chen, X., Wu, G., & Huang, Z. (2013). Structural analysis and antioxidant activities of polysaccharides from cultured Cordyceps militaris. International Journal of Biological Macromolecules, 58, 18-22.

Das, S. K., Masuda, M., Sakurai, A., & Sakakibara, M. (2010). Medicinal uses of the mushroom Cordyceps militaris: current state and prospects. Fitoterapia, 81(8), 961-968.

Lee, Y. R., Noh, E. M., Jeong, E. Y., Yun, S. K., Jeong, Y. J., Kim, J. H., Kwon, K. B., Kim, B. S., Lee S. H., & Park. C. S. (2009). Cordycepin inhibits UVB-induced matrix metalloproteinase expression by suppressing the NF-kB pathway in human dermal fibroblasts. Experimental & Molecular Medicine, 41(8), 548-554.

Nam, B. H., Jo, W. S. Choi, Y. J., Lee, J. Y., Kang, E. Y., Jeong, M. H., & Lee, J. D. (2010). Inhibitory effects of melanin secretion on B16 melanoma cell of Cordyceps militaris water extract. The Korean Journal of Mycology, 38(2), 167-171.

Park, J. M., Lee, J. S., Lee, K. R., Ha S. J., & Hong, E. K. (2014). Cordyceps militaris extract protects human dermal fibroblasts against oxidative stress-induced apoptosis and premature senescence. Nutrients, 6(9), 3711-3726.

Re, R., Pellegrini, N., Proteggente, A., Pannala, A., Yang M., & Rice-Evans, C. (1999). Antioxidant activity applying an improved ABTS radical cation decolorization assay. Free radical biology and medicine, 26(9-10), 1231-1237.

Won, S. Y., & Park, E. H. (2005). "Anti-inflammatory and related pharmacological activities of cultured mycelia and fruiting bodies of Cordyceps militaris. Journal of ethnopharmacology, 96(3), 555-561.

Yu, R., Yang, W., Song, L., Yan, C., Zhang, Z., & Zhao, Y. (2007). Structural characterization and antioxidant activity of a polysaccharide from the fruiting bodies of cultured Cordyceps militaris. Carbohydrate Polymers, 70(4), 430-436.

Zillich, O. V., Schweiggert‐Weisz, U., Eisner, P., & Kerscher, M. (2015). Polyphenols as active ingredients for cosmetic products. International journal of cosmetic science, 37(5), 455-464.