ปริมาณสารอัลฟ่าอะไมริน (-amyrin) ในสารสกัดจากใบสาบเสือ (Chromolaena odorata L.) ที่สกัดด้วยเอทานอลและฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Propionibacterium acnes

Main Article Content

จุฑามณี แสงสว่าง
พัชรี อำรุง
ชิษณุพงศ์ ประทุม
ศรันยา เผือกผ่อง

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์หาปริมาณของสาร gif.latex?\alpha-amyrin ในสารสกัดใบสาบเสือ และทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากใบสาบเสือที่สกัดด้วย เอทานอล 95% ต่อเชื้อ P.acnes ผลการวิจัย พบว่า ในสารสกัดใบสาบเสือที่สกัดด้วย เอทานอล มีความเข้มข้นของ gif.latex?\alpha-amyrin เท่ากับ 163.1 mg/g น้ำหนักแห้งผงใบสาบเสือ และค่า peak ที่ retention time เท่ากับ 4.355 นาที ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับจุด peak ของสารมาตรฐาน gif.latex?\alpha-amyrin (4.251 นาที) การทดสอบความสามารถในการยับยั้งเชื้อ P.acnes พบว่า ความเข้มข้นต่ำสุดของสารในการยับยั้งเชื้อ P.acnes (MIC) เท่ากับ 0.78±0.062 mg/ml และความเข้มข้นต่ำสุดของสารในการทำลายเชื้อ P.acnes (MBC) เท่ากับ 1.56±0.017 mg/ml จึงมีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อ P.acnes ต่ำกว่า Tetracycline HCL สารสกัดจากเปลือกมังคุด และสารจากสกัดเปลือกต้นชะเอม แต่สูงกว่าสารจากสกัดใบมันสำปะหลัง มีฤทธิ์ในการทำลายเชื้อ P.acnes ต่ำกว่า Tetracycline HCL และสารสกัดจากเปลือกมังคุด แต่สูงกว่าสารสกัดจากเปลือกต้นชะเอม และสารสกัดจากใบมันสำปะหลัง เมื่อทำการทดสอบด้วย disc diffusion method (clear zone test) ที่ความเข้มข้นของสารสกัดจากใบสาบเสือ 0.2 mg/ml พบว่าความยาวของรัศมีส่วนใสเท่ากับ 14.67±0.471 mm ซึ่งมีความยาวมากกว่า 6 mm ของ paper disc จึงสามารถยับยั้งแบคทีเรีย gif.latex?\alpha-amyrin ได้ดี

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

อดิเทพชัยย์การณ์ ภาชนะวรรณ และ ปราณีต งามเสน่ห์. (2553). ประสิทธิภาพของสารสกัดจากเปลือกมังคุดในการยับยั้งเชื้อ Streptococcus agalactiae ที่เป็นแบคทีเรียก่อโรคในปลา. วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง, 4(1), 103-110.

Abass, A. M. (2018). Preparation and application of tetracycline hydrochloride liquid membrane electrodes. Journal of Al-Nahrain University (Science), 21(2), 73-80.

Adiguzel, A., Ozer, H., Killic, H., & Cetin, B. (2007). Screening of antimicrobial activity of essential oil and methanol extract of Satureja hortensis on foodborne bacteria and fungi. Czech Journal of Food Sciences, 25(2), 81-89.

Aisha, A. F. A., Abu-Salah, K. M., Ismail, Z., & Majid, A. M. S. A. (2012). In vitro and in vivo anti-colon cancer effects of Garcinia mangostana xanthones extract. BMC Complementary and Alternative Medicine, 12(104), 1-10.

Basri, D. F., & Fan, S. H. (2005). The potential of aqueous and acetone extracts of galls of Quercus infectoria as antibacterial agents. Indian Journal of Pharmacology, 37(1), 26-29.

Bouda, H., Tapondjou, L. A., Fontem, D. A., & Gumedzoe, M. Y. D. (2001). Effect of essential oils from leaves of Ageratum conyzoides, Lantana camara and Chromolaena odorata on the mortality of Sitophilus zeamais (Coleoptera, Curculionidae). Journal of Stored Products Research, 37(2), 103-109.

Brandas, S. S., Vik, A., Friedman, L., & Koiter, R. (2005). Biofilm: the matrix revisited. Trends Microbiology, 13(1), 20-26.

Brown, G. D. (1998). The biosynthesis of steroids and triterpenoids. Natural Product Reports journal, 15, 653-695.

Garcia-Risco, M. R., Mouhid, L., Salas-Perez, L., Lopez-Padilla, A., Santoyo, S., Jaime, L., Molina, A. R., Reglero, G., & Fornari, T. (2017). Biological activities of Asteraceae (Achillea millefolium and Calendula officinalis) and Lamiaceae (Melissa officinalis and Origanum majorana) plant extracts. Plant Foods for Human Nutrition, 72(1), 96-102.

Harizon, Pujiastutib, B., Kurniab, D., Sumiarsab, D., Shionoc Y., & Supratman, U. (2015). Antibacterial triterpenoids from the bark of Sonneratia alba (Lythraceae). Natural Product Communications, 10(2), 277-280.

Hassan, I. A. S., Hassan, M. A., Embarek, M. S., Attallah, D. A., Mokhtar, M. A. E., & Eldin, G. M. A. (2015). Antibiotic susceptibility patterns of Propionibacterium acnes isolated from Acne Vulgaris in Assiut University hospitals, Egypt. Egyptian Journal of Medical Microbiology, 24(4), 67-72.

Hudzicki, J. (2009). Kirby-Bauer disk diffusion susceptibility test protocol. American Society for Microbiology, Washington, D.C.

Julianti, E., Rajah, K. K., & Fidrianny, I. (2017). Antibacterial activity of ethanolic extracts of Cinnamon bark, honey, and their combination effects against acne causing bacteria. Scientia Phamaceutica, 85(2), 1-8.

Khumsupan, P., & Gritsanapan, W. (2014). Anti-acne activity of Garcinia mangostana L.: a review. Plant Science Today, 1(3), 147-150.

Kiplimo, J. J. (2016). A review on the biological activity and the triterpenoids from the genus Vernonia (Asteraceae Family). International Research Journal of Pure and Applied Chemistry, 11(3), 1-14.

Luangnarumitchai, S., Lamlertthon, S., & Tiyaboonchai, W. (2007). Antimicrobial activity of essential oils against five strains of Propionibacterium acnes. Mahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences, 34(1-4), 60-64.

Miklasinska-Majdanik, M., Kepa, M., Wojtyczka, R. D., Idzik, D., & Wasik, T. J. (2018). Phenolic compounds diminish antibiotic resistance of Staphylococcus aureus clinical strains. International Journal of Environmental Research and Public Health, 15(10), 1-18.

Mustarichie, R., Sulistyaningsih, S., & Runadi, D. (2020). Antibacterial activity test of extracts and fractions of cassava leaves (Manihot esculenta Crantz) against clinical isolates of Staphylococcus epidermidis and Propionibacterium acnes causing acne. Hindawi International Journal of Microbiology, DOI:10.1155/2020/1975904.

Olajide, O. A., Awe, S. O., Makinde, J. M., Ekhelar, A. I., Olusola, A., Morebise, O., & Okpako, D. T. (2000). Studies on the anti-inflammatory, antipyretic and analgesic properties of Alstonia boonei stem bark. The Journal of Ethnopharmacology, 71(1-2), 179-186.

Oliveira, F. A., Chaves, M. H., Almeida, F. R., Lima, R. C., Jr, Silva, R. M., Maia, J. L., Brito, G. A., Santos, F. A., & Rao, V. S. (2005). Protective effect of alpha- and beta-amyrin, a triterpene mixture from Protium heptaphyllum (Aubl.) March. trunk wood resin, against acetaminophen-induced liver in-jury in mice. Journal of Ethnopharmacology, 98, 103-108.

Parsaeimehr, A., Martinez-Chapa, S. O., & Parra-Saldivar, R. (2017). Medicinal plants versus skin disorders: a survey from ancient to modern herbalism clinical microbiology. Diagnosis, Treatments and Prophylaxis of infections, 2, 205-221.

Pothitirat, W., Chomnawang, M. T., & Gritsanapan, W. (2009). Anti-acne inducing bacteria activity and -mangostin content of Garcinia mangostana fruit rind extracts from different provenience. Songklanakarin Journal of Science and Technology, 31(1), 41-47.

Rouw, A. D. (1991). The invasion of Chromolaena odorata (L.) King & Robinson (ex Eupatorium odoratum), and competition with the native flora, in the rain forest zone, south-west cote d’ Ivoire. Journal of Biogeography, 18, 13-23.

Sporn M. B., Liby, K. T., Yore, M. M., Fu L., Lopchuk, J. M., & Gribble, G. W. (2011). New synthetic triterpenoids: potent agents for prevention and treatment of tissue injury caused by inflammatory and oxidative stress. Journal of Natural Products, 74, 537-545.

Stefanovic, O., & Comic, L. (2011). Inhibitory effect of Cytisus nigricans L. and Cytisus capitatus Scop. on growth of bacteria. African Journal of Microbiology Research, 5(27), 4725-4730.

Triratana, T., Suwannuraks, R., & W. Naengchomnong. (1991). Effect of Eupatorium odoratum on blood coagulation. Journal of the Medical Association of Thailand, 74(5), 283-287.

Venkata, R. B., Samuel, L. A., Saradhi, M. P., Rao, B. N., Krishna, A. N. V., Sudhakar, M., & Radhakrishnan, T. M. (2012). Antibacterial, antioxidant activity and GC-MS analysis of Eupatorium odoratum. Asian Journal of Pharmaceutical and Clinical Research, 5(2), 99-106.

Vitelli, J. S., Panetta, F. D., Madigan, B. A., & Van Haaren, P. E. (2018). Chemical options for the control of Siam Weed (Chromolaena odorata) in natural ecosystems. Ecological Management & Restoration, 19(1), 88-93.

Wagh, S. J., Gujar, J. G., & Gaikar, V. G. (2012). Experimental and modeling studies on extraction of amyrins from latex of mandar (Calotropis gigantea). Indian Journal of Chemical Technology, 19, 427-433.