กองบรรณาธิการยินดีที่จะแจ้งท่านผู้อ่านและสมาชิกที่เคารพ ด้วยศูนย์ดัชนี  การอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) ได้ประกาศให้ วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ผ่านการประเมินคุณภาพให้อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 ธันวาคม 2562 โดยวารสารฉบับนี้ ซึ่งเป็นฉบับที่ 1 ปีที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2561 มีบทความวิจัยรวมจำนวน 10 บทความ ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมทั้งด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เกษตรศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ นอกจากนั้นวารสารได้เปลี่ยนแปลงบรรณาธิการและคณะกรรมการ เพื่อให้เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานวารสาร และในปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป ทางวารสารฯ มีกำหนดในการจัดพิมพ์ออกเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ   ดังนั้นกองบรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ทั้งคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการและนักศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยวารสารรับตีพิมพ์เผยแพร่บทความในกลุ่มวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา และคณิตศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วัสดุศาสตร์ และเทคโนโลยีชีวภาพ กลุ่มเกษตรศาสตร์ สาขาพืชศาสตร์ เศรษฐศาสตร์เกษตร ประมง และสัตวศาสตร์ และกลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล พลังงาน อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า และคอมพิวเตอร์

เผยแพร่แล้ว: 2018-06-15

การติดตามพืชพรรณบริเวณป่าพรุคำชะโนดในช่วงฤดูแล้ง ด้วยดัชนีความแตกต่างพืชพรรณ

ประวิทย์ อ่วงอารีย์, ทรงพล ประโยชน์มี, อมรรัตน์ แท่งทอง

17-27

โคมไฟแอลอีดีกำลังสูงสำหรับรักษาภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด

ณัทกร เกษมสำราญ, ปราการ ทัตติยกุล, นรรัตน์ วัฒนมงคล

81-93

การพัฒนาแอปพลิเคชันการเรียนรู้ เรื่อง ระบบย่อยอาหารของมนุษย์ ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือน

สุทธิกานต์ บ่อจักรพันธ์, เอกรัตน์ เชื้อวังคำ, สุริยา ดีรักษา, วรพงศ์ มาลัยวงษ์

95-111

การสร้างเครื่องชี้กลุ่มดาวจักรราศีด้วยเลเซอร์ตามระบบพิกัดเส้นขอบฟ้า

นีรนุช สลอดสุข, ปิยวดี ยาบุษดี, ภูเบศร์ พิพิธหิรัญการ

113-123