การดูดซับกรดฮิวมิคโดยไคโตซาน-ซิลิกาเรซิน: สมดุลและการออกแบบ กระบวนการดูดซับ

Main Article Content

สุนิสา สว่าง
จารุวรรณ ตาฬวัฒน์
โกวิทย์ ปิยะมังคลา

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ใช้กระบวนการดูดซับแบบแบตซ์ในระดับห้องปฏิบัติการ สำหรับกำจัด  กรดฮิวมิคโดยใช้ไคโตซาน-ซิลิกาเรซินเป็นตัวดูดซับ การนำไคโตซาน-ซิลิกาเรซินปริมาณ 0.2 กรัม ดูดซับกรดฮิวมิคที่มีความเข้มข้นเริ่มต้น 13.5, 17.5 และ 22.5 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่ามีความสามารถในการดูดซับเท่ากับ 0.86, 0.92 และ 1.15 มิลลิกรัมต่อกรัม ตามลำดับ สมดุลการดูดซับศึกษาจากสมการแลงเมียร์และฟรุนดิช พบว่าสมดุลการดูดซับสอดคล้องกับสมการฟรุนดิช การออกแบบกำจัดกรดฮิวมิคร้อยละ 100 ให้ได้ปริมาตร 1 ลิตร พบว่าต้องใช้ไคโตซาน-ซิลิกาเรซิน ปริมาณ 91.3 กรัม

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Avena, M., & Koopal, L. (1999). Kinetics of humic acid adsorption at solid-water interfaces. Environmental Science & Technology, 33(16), 2739-2744.

Crittenden, B., & Thomas, W. J. (1998). Adsorption technology & design. Woburn: Butterwouth-Heinemann.

El-Geundi, M. S., Nassar, M. M., Farrag, T. E. & Ahmed, M. H. (2013). Methomyl adsorption onto cotton stalks activated carbon (CSAC): equilibrium and process design. Procedia Environmental Sciences, 17, 630-639.

Illés, E., & Tombácz, E. (2006). The effect of humic acid adsorption on pH-dependent surface charging and aggregation of magnetite nanoparticles. Journal of Colloid and Interface Science, 295, 115-123.

Kenned Oubagaranadi, J. U., Sathyamurihy, N., & Murthy, Z. V. P. (2007). Evaluation of fuller’s earth for the adsorption of mercury from qqueous solution: A comparative study with activated carbon. Journal of Hazardous Materials, 142, 165-174.

Kumar, M. R. (2000). A review of chitin and chitosan applications. Reactive & Functional Polymers, 46, 1-27.

Rinaudo, M. (2006). Chitin and chitosan: properties and application. Progress in Polymer Science, 31, 603-632.

Ritthichai, A., & Muncharoen, S. (2014). Dye removal of textile wastewaters using crab shell activated carbon. Burapha Science Journal, 19(1), 131-140.

Rodrigues, P. M., Esteves da Silva, J. C., & Antunes, M. C. (2007). Factorial analysis of the trihalomethanes formation in water disinfection using chlorine. Analytica Chimica Acta. 595, 266–274.

Saadi, R., Saadi, Z., Fazaeli, R., & Fard, N. E. (2015). Monolayer and multilayer adsorption isotherm m odels for sorption from aqueous media. The Korean Journal of Chemical Engineering, 32 (5), 787-799.

Shah, B., Jadav, P., & Shahb, A. (2013). Sorption of phosphamidon onto microwave synthesized zeolitic material. Environmental Progress & Sustainable Energy, 33(1), 114-122.

Suttanan, R., & Piyamongkala, K. (2011). Kinetic and thermodynamic adsorption of methylene blue by modified rice husk. The Journal of KMUTNB, 21(2), 337-348.

Yang, Y., Chun, Y., Sheng, G., & Huang, M. (2004). pH-dependence of pesticide adsorption by wheat-residue-derived black carbon. Langmuir, 20, 6736-6741.

Zhang, X., & Bai, R. (2003). Mechanisms and kinetics of humic acid adsorption onto chitosan-coated granules. Journal of Colloid and Interface Science, 264, 30-38.