การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา เรื่อง มือปราบขยะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Main Article Content

คณิศร จี้กระโทก
วราวุฒิ บุราณเดช
ศราวุฒิ ทองรัตน์

บทคัดย่อ

เกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา เรื่อง มือปราบขยะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา เรื่อง มือปราบขยะ 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา เรื่อง มือปราบขยะ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน จำนวน 34 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง 


ผลการวิจัย 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังจากการเรียนด้วยเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา เรื่อง มือปราบขยะ ที่พัฒนาขึ้น มีค่าสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .052) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา เรื่อง มือปราบขยะ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.36, S.D. = 0.73) 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2557). สถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2556. สืบค้นเมื่อ 22 กันยายน 2559, จาก https://www.pcd.go.th/Public/News/GetNewsThai.cfm?task=lt2014&id=17119.

กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551. กรงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์ ารเกษตรแห่งประเทศไทย.

คณิศร จี้กระโทก, สรญา หอมทุมมา และ กนกวรรณ โหศิลา. (2559). การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเรื่องการแปรงฟันอย่างถูกวิธี สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครุศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 2. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง, 160-174.3

คณิศร จี้กระโทก, รวี เวธิตะ และ จีรนันท์ ล้อดงบัง. (2560). เกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา เรื่อง เงานเกษตรคู่บ้าน กลุ่มวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5. การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9 (9th ECTI-CARD 2017). เชียงคาน จังหวัดเลย, 867-870.

ชัชพงศ์ เพียรดี. (2556). การพัฒนาเกมสถานการณ์จำลองเพื่อการเรียน เรื่อง การทำขนมเค้กประเภทชิฟฟอนเค้ก สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี. (วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี).

ทิศนา แขมมณี. (2543). 14 วิธีสอนสำหรับครูมืออาชีพ. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

วิชัย บำรุงศรี. (2550). การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก. (ปริญญานิพนธ์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก).

สุธีรา ลีประเสริฐสุนทร. (2556). บทความเชิงวิชาการ: ปัญหาขยะมูลฝอย. สืบค้นเมื่อ 21 กันยายน 2559, จาก https://sdgroup1.blogspot.com/2013/01/ 53242728.html.