บทบรรณาธิการ

วารสารวิชาการโรงเรียนนายเรือ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม - ธันวาคม 2564 ฉบับนี้ เป็นฉบับที่ 4 นับตั้งแต่ได้เริ่มจัดทำขึ้นมา อาจกล่าวได้ว่าเป็นวารสารที่ค่อนข้างใหม่ในวงการวารสารวิชาการ อย่างไรก็ตาม ทีมงานกองบรรณาธิการภายใต้การสนับสนุนและการดำเนินการของคณะทำงานจัดทำวารสารวิชาการโรงเรียนนายเรือได้พยายามทำให้วารสารของเรามีพัฒนาการที่ดีขึ้น โดยในปีที่ผ่านมาและปีนี้ ได้ใช้ระบบการจัดการวารสารออนไลน์ (Online Journal System : OJS) ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index: TCI) ทำให้มีวารสารอิเล็กทรอนิกส์อำนวยความสะดวกใหผู้สนใจสามารถหาอ่านได้แบบออนไลน์ อีกทั้งมีการรับ - ส่ง บทความผ่านระบบการจัดการดังกล่าวเพื่อความสะดวกของผู้สนใจส่งบทความลงตีพิมพ์และเพื่อพัฒนาวารสารของเราให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นไปอีก

ขอขอบคุณทุกท่านที่สนใจติดตามวารสารของเรา รวมถึงทุกท่านที่ส่งบทความมายังวารสารของเรา ในฐานะที่ท่านมีส่วนช่วยให้วารสารของเรายังคงอยู่และพัฒนาต่อไปได้ เพื่อเป็นช่องทางหรือเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาด้านการศึกษาต่อไป กองบรรณาธิการวารสารวิชาการโรงเรียนนายเรือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้อ่าน บุคลากรในแวดวงวิชาการและผู้สนใจติดตามวารสารของเราทุกท่าน

นาวาเอก พนม คมสัน

บรรณาธิการวารสารวิชาการโรงเรียนนายเรือ

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เผยแพร่แล้ว: 2021-08-05