การพัฒนาโปรแกรมคำนวณหาตำบลที่เรือด้วยดาราศาสตร์

Main Article Content

พีรศิลป์ อนันยวราคม

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้เป็นการพัฒนาโปรแกรมคำนวณเพื่อหาตำบลที่เรือจากดาวฤกษ์ด้วยกระบวนการทางดาราศาสตร์ โปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นนี้ สามารถประมวลผลการคำนวณตามลำดับ 5 ขั้นตอน ซึ่งประกอบด้วยการหาค่าสูงจริง การปรับวันและเวลาตามมาตรฐานกรีนิช การหามุมเมริเดียน การหาเดคลิเนชัน การหามุมแอซิมัท และระยะอินเตอร์เซปต์ โดยค่าที่ได้จากการคำนวณด้วยโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นนี้มีค่าความถูกต้องกว่าการคำนวณจากเครื่องคิดเลขโดยนักเรียนนายเรือ ทำให้สามารถบอกเส้นแสดงจุดตัดตำแหน่งของตำบลที่เรือได้แม่นยำกว่า ลดความคลาดเคลื่อนจากการคำนวณได้มากกว่า อีกทั้งโปรแกรมดังกล่าวสามารถสนับสนุนการฝึกเดินเรือในทะเลเปิด อันเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับนักเรียนนายเรือพรรคนาวินทุกนาย สามารถกระชับเวลาการฝึกเดินเรือดาราศาสตร์ได้เป็นอย่างดี ทำให้นักเรียนนายเรือมีเวลาสำหรับทบทวนการฝึกในแต่ละวันมากยิ่งขึ้น รวมถึงประหยัดทรัพยากรจากการแจกปฏิทินเดินเรือ และมาตรา Increments and Corrections สำหรับใช้ในการฝึกภาคทะเลอีกด้วย   

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 [อินเทอร์เน็ต]. [เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564] เข้าถึงได้จาก http://www.lampang.go.th/public60/EducationPlan2.pdf

US Navy renews training in celestial navigation over GPS hack fears [อินเทอร์เน็ต]. [เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564] เข้าถึงได้จาก https://nakedsecurity.sophos.com/2015/10/22/us-navy-renews-training-in-celestial-navigation-over-gps-hack-fears/

ปฏิทินเดินเรือ (The Nautical Almanac). เอกสารใช้เพื่อการศึกษาเฉพาะนักเรียนนายเรือเท่านั้น. กองวิชาเดินเรือ ฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ

มาตรา Increments and Corrections. เอกสารใช้เพื่อการศึกษาเฉพาะนักเรียนนายเรือเท่านั้น. กองวิชาเดินเรือ ฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ

เอกสารอ้างอิงกองทัพเรือ 7704 เดินเรือดาราศาสตร์ (อทร.7704) [อินเทอร์เน็ต]. [เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564] เข้าถึงได้จาก http://www.ftc.navy.mi.th/km/Rtn-Ref/7704.pdf