การบำบัดน้ำเสียจากการล้างไอโซแทงค์คอนเทนเนอร์ โดยการใช้โอโซนในระบบพลาสมาความดันสูง

Main Article Content

วิชัย ลอยสรวงสิน

บทคัดย่อ

น้ำเสียจากการล้างไอโซแทงค์นั้น มีการบรรจุสารเคมีหลายประเภท เป็นอีกสาเหตุทำให้เกิดน้ำเสียที่ยากจะบำบัดได้ แต่ด้วยอุตสาหกรรมต่างๆ ปัจจุบัน ยังต้องมีการขนส่งสารเคมีอยู่เป็นประจำ และวิธีที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ก็คือการขนส่งด้วยไอโซแทงค์ จึงได้ใช้หลักการทางฟิสิกส์วิศวกรรมออกแบบเครื่องบำบัดน้ำเสีย โดยปั๊มน้ำเสียมาฉีดให้เป็นฝอยเพื่อเพิ่มพื้นที่ของน้ำเสียให้สัมผัสกับโอโซนในระบบพลาสมาความดันสูง การศึกษานี้ ได้ใช้โอโซน 800 มิลลิกรัมต่อชั่วโมง กับน้ำเสีย 20 ลิตร อัตราการไหล 60 ลิตรต่อชั่วโมง ผลคือทำให้ค่าคุณภาพน้ำที่ใช้ตรวจวัด ได้แก่ ค่าออกซิเจนละลาย (DO) ค่าบีโอดี (BOD) และค่าซีโอดี (COD) ของน้ำเสียดีขึ้น ในเวลาอันรวดเร็ว คือ ค่า DO เพิ่มขึ้นจาก 0 เป็น 4 มิลลิกรัมต่อลิตร ในเวลา 24 นาที การวิเคราะห์ทางสถิติ ด้วยค่า R2 = 0.903 เข้าใกล้ 1 แสดงว่า DO ที่เพิ่มขึ้นมีความสัมพันธ์กับเวลาอยู่ในระดับสูงมาก ส่วน BOD ลดลงร้อยละ 32.79 จาก 6,550 เหลือ 4,402.33 มิลลิกรัมต่อลิตร ในเวลา 12 นาที โดยมีค่า R2 = 0.708 มีค่าเข้าใกล้ 1 แสดงว่าการลดของ BOD มีความสัมพันธ์กับเวลาสูง และ COD ลดลงร้อยละ 14.23 จาก 14,375.33 ลงมาเหลือ 12,330 มิลลิกรัมต่อลิตร ในเวลา 24 นาที ค่า R2 = 0.871 มีค่าเข้าใกล้ 1 แสดงว่าการลดของ COD มีความสัมพันธ์กับเวลาสูง เช่นกัน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ. (2534). ภาวะมลพิษภัยใกล้ตัว.(พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ.

Allbiz. [Retrived 24 October 2018]. ISO Tank Container. [Webblock]. from https://gujarat.all.biz/iso-tank-container-g335953.

กรมโรงงานอุตสาหกรรม. (2560). กฎหมายที่เกี่ยวข้องและการตรวจโรงงานที่มีการใช้สารเคมี. กรุงเทพฯ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม.

ไพโรจน์ หอมอ่อน. (2558). การพัฒนาและออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียจากโรงงานผลิตแบตเตอรี่ด้วยเทคโนโลยีโอโซนระบบพลาสมาความดันสูง. (วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม).

Nilsson, F. (2017). Application of ozone in wastewater treatment: Oxidation of pharmaceuticals and filamentous bulking sludge. (Doctural Thesis, Lund University).

Bhatta, R., Kayastha, R., Subedi, D.P. and Joshi, R. (2015). Treatment of Wastewater by Ozone Produced in Dielectric Barrier Discharge. Journal of Chemistry, 2015, Retrieved from: http://dx.doi.org/10.1155/2015/648162

โอโซน. (สืบค้นเมื่อ 18 กันยายน 2559) จากวิกิพีเดีย https://th.wikipedia.org/wiki/โอโซน

การประปานครหลวง. (2556).โอโซน วารสารออนไลน์คลินิกน้ำสะอาด, 3(2), 9-10. สืบค้นจาก http://cwc.mwa.co.th/index.php?page=showarticlebytopic.php&id=16

Fresenius, W. and Quentin, K. E. (1988). Water Analysis. Berlin Heidelberg: Springerverlag.

Kutner, M. H., Christopher, J. and Buser, H. R. (2005). Applied Linear Statistical Models. Boston: (5th Edition, International Edition). McGraw-Hill Irwin.

Zhou, H. and Daniel, W. (2000). Ozone Mass Transfer in Water and Wastewater Treatment: Experimental Observations Using a 2D Laser Particle Dynamics Analyzer. Water Research, 2000(34), 909-9211. from: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0043135499001967?via%3Dihub

Guikford, J. P. and Benjamin, F. (1973). Fundamental Statics in Psychology and Education. Tokyo: McGraw-Hill Kagakusha.

George, T. and Franklin, B. (1991). Wastewater Engineering Treatment, Disposal and Reuse. (3rd Edition).New York: McGraw - Hill.