กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความแม่นยำของการใช้แบบจำลองการถดถอยพหุคูณในการวิเคราะห์ฐานข้อมูลที่ได้จากการสุ่มแบบมีเงื่อนไขเพื่อการคาดการณ์ผลการเรียนของนักเรียนนายเรือ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล