การหาอัตราส่วนของวานาเดียม (IV) กับกรด 1-ไฮดรอกซี-2-ไพริดิโนน-6-คาร์บอกซิลิก ในสารละลายกรดอะซิติก

Main Article Content

ขจัดภัย ทิพยผ่อง

บทคัดย่อ

หาอัตราส่วนของสารประกอบโคออร์ดิเนชันระหว่าง oxovanadium (IV) และ 1-hydroxy-2-


pyridinone-6-carboxylic acid (1,2-HOPO-6-carboxylic) ในสารละลายกรดอะซิติก 0.5 โมลาร์ด้วยเทคนิค สเปกโทรโฟโตเมตรี พบว่า ลิแกนด์ 1,2-HOPO-6-carboxylic เกิดเป็นสารประกอบโคออร์ดิเนชันกับไอออน VO (IV) ด้วยหมู่ไฮดรอกซาเมทและคาร์บอกซิเลท อัตราส่วนของสารประกอบประเมินโดยวิธีความแปรผันต่อเนื่อง ร่วมกับวิธีอัตราส่วนโมล และอัตราส่วนความชัน ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าอัตราส่วนของไอออนโลหะและลิแกนด์ในสารประกอบเท่ากับ 1:2

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Rehder, D. (1991). The Bioinorganic Chemistry of Vanadium. Angewandte Chemie International Edition in English, 30(2), 148–167.

Ramanadham, S., Mongold, J. J., Brownsey, R. W., Cros, G. H., & McNeill, J. H. (1989). Oral vanadyl sulfate in treatment of diabetes mellitus in rats. Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology, 257(3), H904–H911.

Yuen, V. G., Caravan, P., Gelmini, L., Glover, N., McNeill, J. H., Setyawati, I. A., Orvig, C. (1997). Glucose-lowering properties of vanadium compounds: Comparison of coordination complexes with maltol or kojic acid as ligands. Journal of Inorganic Biochemistry, 68(2), 109–116.

Nikiforuk A., & Kordowiak AM. (2004). Morphology and biochemical activity of rat liver golgi complexes after pretreatment with bis(kojato)oxovanadium(IV) or kojic acid alone. Polish Journal of Pathology : Official Journal of the Polish Society of Pathologists, 55(3), 15-21

Sakurai, H., Fujii, K., Watanabe, H., & Tamura, H. (1995). Orally Active and Long-Term Acting Insulin-Mimetic Vanadyl Complex: Bis(Picolinato)oxovanadium(IV). Biochemical and Biophysical Research Communications, 214(3), 1095–1101.

Makinen, M. W., & Brady, M. J. (2002). Structural Origins of the Insulin-mimetic Activity of Bis(acetylacetonato)oxovanadium(IV). Journal of Biological Chemistry, 277(14), 12215–12220.

Kiss, T., Buglyó, P., Micera, G., Dessì, A., & Sanna, D. (1993). Oxovanadium(IV) complexes of mercaptocarboxylic acids. Journal of the Chemical Society, Dalton Trans., (12), 1849–1855.

Kiss, T., Buglyó, P., Sanna, D., Micera, G., Decock, P., & Dewaele, D. (1995). Oxovanadium(IV) complexes of citric and tartaric acids in aqueous solution. Inorganica Chimica Acta, 239(1-2), 145–153.

Costa Pessoa, J., Luz, S. M., & Gillard, R. D. (1995). Oxovanadium(IV) and amino acids—VIII. l-histidine derivatives and related ligands: A spectroscopic study. Polyhedron, 14(11), 1495–1515.

Messerschmidt, A., & Wever, R. (1996). X-ray structure of a vanadium-containing enzyme: chloroperoxidase from the fungus Curvularia inaequalis. Proceedings of the National Academy of Sciences, 93(1), 392–396.

Sanna, D., Micera, G., Buglyó, P., & Kiss, T. (1996). Oxovanadium(IV) complexes of ligands containing phosphonic acid moieties. Journal of the Chemical Society, Dalton Trans., (1), 87–92.

Buglyó, P., Dessì, A., Kiss, T., Micera, G., & Sanna, D. (1993). Formation of tris-chelated vanadium(IV) complexes by interaction of oxovanadium(IV) with catecholamines, 3-(3,4-dihydroxyphenyl)alanine and related ligands in aqueous solution. Journal of the Chemical Society, Dalton Trans., (13), 2057–2063.

Buglyó, P., Culeddu, N., Kiss, T., Micera, G., & Sanna, D. (1995). Vanadium (IV) and vanadium (V) complexes of deferoxamine B in aqueous solution. Journal of Inorganic Biochemistry, 60(1), 45–59.

Idriss, K. A., Saleh, M. S., Sedaira, H., Seleim, M. M., & Hashem, E. Y. (1991). Solution equilibria and stability of the complexes of pyridinecarboxylic acids: Complexation reaction of mercury(II) with 2-hydroxynicotinic acid. Monatshefte Fur Chemie Chemical Monthly, 122(6-7), 507–520.

Kiss, E., Petrohán, K., Sanna, D., Garribba, E., Micera, G., & Kiss, T. (2000). Solution speciation and spectral studies on oxovanadium(IV) complexes of pyridinecarboxylic acids. Polyhedron, 19(1), 55–61.

Yasarawan, N., Thipyapong, K., Sirichai, S., & Ruangpornvisuti, V. (2013). Synthesis of chromium(III) complex with 1-hydroxy-2-pyridinone-6-carboxylic acid as insulin-mimetic agent and its spectroscopic and computational studies. Journal of Molecular Structure, 1031, 144–151.

Swinehart, D. F. (1962). The Beer-Lambert Law. Journal of Chemical Education, 39(7), 333.

Badawy, W. A., Al-Kharafi, F. M. (1997). Electrochemical behaviour of vanadium in aqueous solutions of different pH. Electrochimica Acta. 42 (4): 579–586.

Job, P. (1928). Formation and Stability of Inorganic Complexes in Solution. Annali di Chimica Applicata, 9, 113–203.

Crans, D. C., Yang, L., Jakusch, T., & Kiss, T. (2000). Aqueous Chemistry of Ammonium (Dipicolinato)oxovanadate(V): The First Organic Vanadium(V) Insulin-Mimetic Compound. Inorganic Chemistry, 39(20), 4409–4416.