วัตถุประสงค์:

1. เพื่อเผยแพร่ผลงานบทความวิจัยและบทความวิชาการ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่ผู้สนใจทั่วไป
2. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. เพื่อเป็นเอกสารรวบรวมบทความวิจัยและบทความวิชาการที่น่าสนใจและมีคุณค่าทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์: วารสารฯ มีนโยบายรับตีพิมพ์บทความคุณภาพสูง ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ วิทยาศาสตร์ด้านฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, วิทยาศาสตร์ทางทะเล สมุทรศาสตร์, วิศวกรรมอุทกศาสตร์, วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมเครื่องกลเรือ, วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิทยาการสารสนเทศ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยทั้งในและนอกสถาบัน

กระบวนการพิจารณาบทความ: บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย 2 ท่าน แบบผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แต่งไม่ทราบชื่อกันและกัน (double-blind review)

ประเภทของบทความ: บทความวิจัย (Research article) บทความทางวิชาการ (Academic article)

ภาษาที่รับตีพิมพ์: ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ

กำหนดออก: ตีพิมพ์ 1 ฉบับต่อปี มกราคม – ธันวาคม

เจ้าของวารสาร: โรงเรียนนายเรือ