นาวาเอก บงกช สโมสร กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ
นาวาเอก ฉัตรชัย เหลืองทองคำ กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ
นาวาเอกหญิง ลลิดา สวัสดิชัย กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ
นาวาเอก ณัฐพล บุญมาทัต กรมอู่ทหารเรือ
นาวาเอก สมบูรณ์ นุชทองม่วง กรมอู่ทหารเรือ
นาวาเอก ฐิติพงษ์ จินพงษ์ กรมอู่ทหารเรือ
นาวาเอก สุรวรรณ ลิ้มสัมพันธ์ โรงเรียนนายเรือ
นาวาเอก ประสิทธิ์ จันทร บรรณาธิการ, โรงเรียนนายเรือ
นาวาเอกหญิง รองศาสตราจารย์ ศิริรัตน์ บุญโสภา โรงเรียนนายเรือ
นาวาเอกหญิง ดวงสุดา ปั่นเมืองปัก โรงเรียนนายเรือ
นาวาเอก สุทธิรักษ์ พรมณีย์ โรงเรียนนายเรือ
นาวาเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยรัตน์ นภาศักดิ์ศรี โรงเรียนนายเรือ
นาวาเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภสิทธิ์ คงดี เลขานุการ, โรงเรียนนายเรือ
นาวาเอก สุขสันต์ สื่อสกุล กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ
นาวาเอก คมสันติ์ มณีพันธ์ โรงเรียนนายเรือ
นาวาเอก สมาน ได้รายรัมย์ กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ
นาวาเอก วุฒิชัย ชินไชยมงคล กรมกำลังพลทหารเรือ
นาวาเอก ประโยชน์ พรมมิ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ
นาวาเอก ปฐมพจน์ แก่นจันทร์ กรมอุทกศาสตร์ กองทัพทหารเรือ
นาวาเอก ณัฐพงษ์ พัฒนจงรักษ์ กรมอุทกศาสตร์ กองทัพทหารเรือ
นาวาโท รณกร ธาราเวชรักษ์ กรมอุทกศาสตร์ กองทัพทหารเรือ
นาวาโท ทวี ดิจะมาลา กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ
นาวาโท จตุพร ศรีกลชาญ กรมสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ
นาวาโท อัศนัย ไทรบุญจันทร์ ผู้ช่วยเลขานุการ, โรงเรียนนายเรือ
นาวาโท พิศณุ คูมีชัย โรงเรียนนายเรือ
นาวาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พงศิษฏ์ ทวิชพงศ์ธร โรงเรียนนายเรือ
เรือเอกหญิง กิตติวรรณ เอมสุข กรมสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ
เรือเอก บุญญฤทธิ์ สุขเมือง โรงเรียนนายเรือ
เรือโทหญิง ณัฐฐา สุขาบูรณ์ โรงเรียนนายเรือ
เรือตรี สัญญา วอนน้ำเพ็ชร โรงเรียนนายเรือ
รองศาสตราจารย์ ดร.อรฉัตร จิตต์โสภักตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้่าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ คำฝอย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้่าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รองศาสตราจารย์ ดร.อดิรักษ์ กาญจนหฤทัย มหาวิทยาลัยรังสิต
รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงอาทิตย์ ศรีมูล มหาวิทยาลัยรังสิต
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์ เอื้อไพบูลย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้่าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ จิริวิภากร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้่าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ทรัพสิงห์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รง ภู่พวงไพโรจน์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ โสจิสุพร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพัฒน์ แผ้วฉ่ำ มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ ขาวเน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้่าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันวิสา ชัชวงษ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้่าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ดร.ไพบูลย์ ย้อยหยด มหาวิทยาลัยรังสิต
ดร.สมบูรณ์ ศุขสารท มหาวิทยาลัยรังสิต
ดร.ไพศาล งามจรรยาภรณ์ มหาวิทยาลัยรังสิต
นางสุภัทรา เดชะศิริพงษ์ นักวิชาการอิสระ
นางสาวพันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์