1. บทความที่จะลงตีพิมพ์ในวารสาร กองบรรณาธิการจะถือว่าผู้นิพนธ์เป็นผู้รับรองผลงานของตนเอง ว่าเป็นผลงานใหม่ ไม่ได้ส่งตีพิมพ์ซ้ำซ้อน และไม่เคยนำเสนอในรูปแบบ Proceeding
2. ผู้นิพนธ์จะต้องจัดทำรูปแบบของบทความตามข้อเสนอแนะของวารสาร เพราะหากรูปแบบที่ส่งตีพิมพ์ไม่ตรงตามที่วารสารกำหนด 3. กองบรรณาธิการจะไม่ดำเนินการใดๆ กับบทความนั้น
บทความวิจัยที่ส่งตีพิมพ์ ผู้นิพนธ์จะต้องนำเสนอรายงานข้อมูลที่เป็นจริงที่เกิดจากการทำวิจัย โดยไม่บิดเบือนข้อมูลหรือให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ
4. บทความวิชาการจะต้องเป็นบทความที่เขียนขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมวิชาการที่เกี่ยวข้องมีการวิจารณ์และแสดงความคิดเห็นในเชิงวิชาการ
5. ผู้นิพนธ์จะต้องอ้างอิงผลงานของผู้อื่นที่นำมาใช้ และการอ้างอิงนั้นจะต้องปรากฏอยู่ในรายการอ้างอิงท้ายบทความ
6. ชื่อของผู้นิพนธ์ที่ปรากฏอยู่ในบทความ จะต้องเป็นผู้ที่มีส่วนในการดำเนินการวิจัยจริง โดยกองบรรณาธิการจะพิจารณาความเป็นไปได้จากเนื้อหาและการดำเนินการของบทความนั้นๆ
7. ผู้นิพนธ์จะต้องมีการระบุผลประโยชน์ทับซ้อน (หากมี)