กลับไปที่รายละเอียดของบทความ สัมประสิทธิ์ดิวิเอชั่นและการคำนวณหาค่าดิวิเอชั่นเข็มทิศแม่เหล็ก Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล