ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (2022): วารสารวิชาการโรงเรียนนายเรือ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เผยแพร่แล้ว: 2022-08-01

การสร้างตะเกียงระบบเลนส์หมุนพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้กับ ประภาคาร/กระโจมไฟของกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ

อัศนัย ไทรบุญจันทร์, พันธุ์นาถ นาคบุปผา , สานนท์ รักหนู, บุญญฤทธิ์ สุขเมือง

11-29

การออกแบบและประเมินประสิทธิภาพของชุดฝึกปฏิบัติการถ่วงสมดุลหนึ่งระนาบ

ปิจิราวุช เวียงจันดา, ฤทธิรงค์ อริยธนพล, วินัย เศรษฐโชตินันท์, วัฒนา น้อยทอง

30-43

ความสามารถในการยับยั้งแบคทีเรียของเครื่องอบแสงยูวีที่พัฒนาโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ปาริชาติ พุ่มขจร, นฤมล คณะวงค์, จริยาภรณ์ อุ่นวงษ์, ผดุง กิจแสวง, พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ

61-71

การเปรียบเทียบขั้นตอนวิธีการหาขอบของวัตถุในภาพถ่ายทางอากาศ

วิศรุต คล้ายแจ้ง, ธนานพ ลิ่มสุวรรณโรจน์, วีระพล วิลามาศ, สมภูมิ มีชาวนา, สุภาวดี ลีลายุทธ, เทียนสิริ เหลืองวิไล

105-120

ดูทุกฉบับ