ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (2023): วารสารวิชาการโรงเรียนนายเรือ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มกราคม-ธันวาคม 2566)

เผยแพร่แล้ว: 21-07-2023

Using Single Beam Echo Sounder to Recheck Shipwreck Location

บุญญฤทธิ์ สุขเมือง

15-29

ดูทุกฉบับ