1. ผู้ประเมินบทความจะไม่เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของบทความและผู้นิพนธ์ แก่บุคคลอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง ตลอดระยะเวลาของการประเมิน (confidentiality) 

2. ผู้ประเมินบทความจะไม่ได้ประเมินบทความ ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้นิพนธ์ เช่น เป็นผู้นิพนธ์ร่วมๆ หรืออื่นๆ ที่จะทำให้ผู้ประเมินไม่สามารถประเมินและให้ข้อเสนอแนะได้อย่างอิสระ 

3. ผู้ประเมินเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญตรงตามสาขาวิชาของบทความ โดยพิจารณาจากเนื้อหาของบทความ 

4. ผู้ประเมินจะประเมินบทความ โดยพิจารณาตามเกณฑ์ที่กำหนด ประกอบด้วย ความสำคัญ วัตถุประสงค์และความสอดคล้องของเนื้อหาที่ชัดเจน นอกจากนี้ยังพิจารณาจาก ความใหม่ ความทันสมัย และคุณภาพของบทความ โดยไม่ใช้ความคิดเห็นส่วนตัวที่ไม่มีข้อมูลทางวิชาการรองรับ 

5. ผู้ประเมินสามารถเสนอแนะวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง หรือผลงานวิจัยที่สำคัญและสอดคล้องกับบทความในกรณีที่ผู้นิพนธ์ไม่ได้อ้างถึง เข้าไปในการประเมินบทความได้ 

6. หากผู้ประเมินพบว่าบทความมีการคัดลอกผลงานของผู้อื่น (plagiarism) ในบทความ และหากมีหลักฐานหรือข้อยืนยันที่ชัดเจนว่ามีการคัดลอกผลงานของผู้อื่น ผู้ประเมินสามารถปฏิเสธการตีพิมพ์และแจ้งแก่บรรณาธิการได้