1. ผู้เขียนบทความควรใช้ฟอนต์ Th Sarabun PSK ขนาด 16 พอยท์ สำหรับบทความภาษาไทย และบทความภาษาอังกฤษ โดยบทความที่จะส่งไม่ควรมีความยาวเกิน 7,000 คำ
2. ชื่อของบทความควรจะมีความกระชับและได้ใจความชัดเจนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3. บทความต้องระบุชื่อและสถานที่ทำงานหรือสถานศึกษา วุฒิการศึกษาชั้นสูงสุด/หรือตำแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี) ต้นสังกัด Email ของผู้เขียน
4. บทความทุกคน ไว้ในส่วนหัวของบทความ
5. ผู้ส่งบทความจะต้องเขียนบทคัดย่อ (ความยาวไม่ควรเกิน 250 คำ) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
6. ผู้ส่งบทความควรตรวจสอบความถูกต้องของการพิมพ์ต้นฉบับ เช่น ตัวสะกด วรรคตอน และความเหมาะสม ความสละสลวยของการให้ภาษา เป็นต้น
7. ผู้ส่งบทความต้องเขียนอ้างอิงเอกสารโดยจัดอยู่ในรูปแบบ Vancouver Style และจะต้องตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการอ้างอิงให้เรียบร้อย
8. ผู้ส่งบทความต้องกำหนดประเภทของบทความให้ชัดเจนว่าเป็นบทความทางวิชาการหรือบทความวิจัย
ผู้ส่งบทความควรตรวจสอบความถูกต้องของบทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract) กับสถาบันภาษา

การเตรียมต้นฉบับ