1. ประชาสัมพันธ์การรับบทความ เพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการ รร.นร.
2. ประเมินบทความเบื้องต้น โดยพิจารณาจากรูปแบบของบทความตามที่วารสารกำหนด และความครบถ้วนสมบูรณ์ของบทความ
3. คัดเลือกบทความเข้าสู่กระบวนการการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ โดยพิจารณาจากความสำคัญ ความใหม่ ความชัดเจน และความสอดคล้องของเนื้อหาของบทความนั้น
4. ตัดสินใจคัดเลือกบทความเข้าสู่กระบวนการตีพิมพ์ โดยพิจารณาจากผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ และคุณภาพของบทความ เพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่รับผิดชอบ
5. รักษาความลับและไม่เปิดเผยข้อมูลใดๆ ในระหว่างการประเมินบทความและการตีพิมพ์วารสารฉบับนั้นๆ แก่บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของผู้นิพนธ์หรือผู้ประเมินบทความ
6. ตรวจสอบและปฏิเสธการรับบทความที่เคยตีพิมพ์เผยแพร่จากที่อื่นมาแล้ว ทั้งในรูปแบบของวารสารหรือบทความหลังการนำเสนอในที่ประชุมวิชาการฉบับเต็ม (Proceeding)
7. ตรวจสอบการคัดลอกผลงานของผู้อื่น (Plagiarism) ในบทความ และหากมีหลักฐานหรือข้อยืนยันที่ชัดเจนว่ามีการคัดลอกผลงานของผู้อื่น บรรณาธิการจะติดต่อผู้นิพนธ์หลักเพื่อขอคำชี้แจง และหากไม่มีข้อชี้แจงตามหลักทางวิชาการ บรรณาธิการจะปฏิเสธการตีพิมพ์บทความนั้นๆ