สัมประสิทธิ์ดิวิเอชั่นและการคำนวณหาค่าดิวิเอชั่นเข็มทิศแม่เหล็ก -

Main Article Content

พีรศิลป์ อนันยวราคม

บทคัดย่อ

การหาค่าดิวิเอชั่นของเข็มทิศแม่เหล็กเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นเนื่องจากเข็มทิศแม่เหล็กเป็นอุปกรณ์สำคัญที่เรือทุกลำต้องติดตั้งเป็นพื้นฐาน ถึงแม้ว่าจะมีเข็มทิศไยโรที่มีความทันสมัยกว่าเข้ามาแทนที่ แต่ข้อจำกัดของเข็มทิศไยโรที่สำคัญคือยังต้องพึ่งพิงระบบไฟฟ้า หากแหล่งกำเนิดไฟฟ้าเกิดขัดข้องจะไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากการชี้ทิศเหนือของเข็มทิศแม่เหล็กและเข็มทิศไยโรมีความแตกต่างกัน ทิศเหนือแม่เหล็กและทิศเหนือจริงอยู่กันคนละตำบลที่ผลต่างระหว่างทิศเหนือ แม่เหล็กและทิศเหนือจริงทำให้เกิดค่าวาริเอชั่นขึ้น อีกทั้งโครงสร้างหลักและส่วนประกอบของตัวเรือทำมาจากเหล็ก แรงรวมอันเนื่องมาจากแม่เหล็กในตัวเรือจึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อเข็มทิศแม่เหล็กทำให้การชี้ทิศเหนือแม่เหล็กผิดไปจากเดิม สิ่งที่เกิดขึ้นนี้เรียกว่า ดิวิเอชั่น ซึ่งค่าดิวิเอชั่นมีทุกทิศที่เรือหันไป สามารถดำเนินการหาได้ด้วยวิธีการคำนวณจากค่าสัมประสิทธิ์ดิวิเอชั่นและทิศหัวเรือที่ต้องการ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

International Maritime Organization. SOLAS chapter V 2002. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา:http://www.imo.org/en/OurWork/facilitation/documents/solas%20v%20on%20safety%20of%20navigation.pdf [สืบค้นเมื่อ: 14 กันยายน 2563].

จรินทร์ บุญเหมาะ. เดินเรือ. สมุทรปราการ. หน้า 213-221, 2543.

เจียม อัมระปาล. ดิวิเอชั่นและดิวิเอสะโคป. กรุงเทพมหานคร. หน้า 56-79, 2496.

วรุณ งานขยัน (สัมภาษณ์, 13 สิงหาคม 2563)

F.G. Merrifield. Ship Magnetism and Magnetic Compass. Welsh College of Advanced and Technology, Cardiff, pp. 52-60, 1963.