เผยแพร่แล้ว: 06/06/2016

ผลของสารอินทรีย์ธรรมชาติร่วมกับเกลือคาร์บอเนต ต่อการทำงานของเยื่อกรองแบบนาโน

ชฤพนธ์ เจริญสุข, สุพัฒน์พงษ์ มัตราช, กรรณิกา รัตนพงศ์เลขา, ชลอ จารุสุทธิรักษ์

26-37

การพัฒนาโปรแกรมประเมินภาระงานชีวกลศาสตร์ของการยกของด้วยกล้องวิดีโอ 3 มิติ

ประจวบ กล่อมจิตร, คทาวุธ บวรศักดิ์ทวี, อธิวัฒน์ อารีพันธุ์

131-144