ความคาดหวังความสามารถหลักในการทำงานของนิสิต นักศึกษาสหกิจศึกษา ในทรรศนะของนิสิต นักศึกษา และผู้ประกอบการ กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

Main Article Content

บุษยา วงษ์ชวลิตกุล
ทศพล ปราชญ์ปรีชา
สงวน วงษ์ชวลิตกุล

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความคาดหวังความสามารถหลักในการทำงานของนิสิตนักศึกษาสหกิจศึกษา ตามทรรศนะของนิสิต นักศึกษา และผู้ประกอบการ กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 2) เปรียบเทียบความคาดหวังความสามารถหลักในการทำงานของนิสิต นักศึกษาสหกิจศึกษา ตามทรรศนะของนิสิต นักศึกษา และผู้ประกอบการ กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการแจกแบบสอบถามไปยังนิสิต นักศึกษา กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ผ่านหลักสูตรสหกิจศึกษา และผู้ประกอบการ ซึ่งได้แก่ ผู้จัดการ หรือหัวหน้าฝ่าย หรือเทียบเท่าในสถานประกอบการที่เป็นพนักงานพี่เลี้ยง หรือผู้นิเทศของนิสิตนักศึกษาสหกิจศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จำนวน765 คน และ 327 คน ตามลำดับ สถิติที่ใช้ในการพรรณนาข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การทดสอบค่าที ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มมีความคาดหวังความสามารถหลักในการทำงานของนิสิต นักศึกษาสหกิจศึกษา ในองค์ประกอบทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านความยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ด้านการบริการที่ดี ด้านการทำงานเป็นทีม ด้านความมุ่งผลสัมฤทธิ์ และด้านความสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ ส่วนความคาดหวังทักษะที่ควรมีในการทำงานของนิสิต นักศึกษาสหกิจศึกษา กลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่ม มีความคาดหวังทักษะที่ควรมี ในการทำงาน ในองค์ประกอบทั้ง 8 ด้าน อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ นิสิตนักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังทักษะที่ควรมีในการทำงาน โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ทักษะในการทำงานเป็นทีม ทักษะในการปรับตัว ทักษะในการคิดคำนวณและคอมพิวเตอร์ ทักษะในการบริหารจัดการ ทักษะในการสื่อสาร ทักษะในการคิดสร้างสรรค์ ทักษะในการแก้ปัญหา และทักษะทางวิชาชีพสำหรับผู้ประกอบการที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเห็นว่านิสิต นักศึกษาสหกิจศึกษา ควรมีทักษะทั้ง 8 ด้าน โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ทักษะในการปรับตัว ทักษะในการทำงานเป็นทีม ทักษะในการบริหารจัดการ ทักษะในการสื่อสาร ทักษะในการคิดสร้างสรรค์ ทักษะในการคิดคำนวณและคอมพิวเตอร์ ทักษะในการแก้ปัญหา และทักษะทางวิชาชีพ นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่ม มีความคาดหวังด้านความสามารถหลักในการทำงานและด้านทักษะที่ควรมีในการทำงานของนิสิต นักศึกษาสหกิจศึกษาไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05

 

The Expectation of Cooperative Education Students’ Work Core Competencies from the Students and Employers’ Opinions in the Engineering and Technology Group

The purposes of this research were 1) to study the expectation of cooperative education students’ competency for working in opinions of the students and employers in the engineering and technology group. 2) to compare the expectation of cooperative education students’ competency for working in opinions of the students and employers in the engineering and technology group. This research using questionnaires to the sample are cooperative education students and employers (including manager or head of department or equivalent in an establishment that is supervisor or staff mentor or supervision of students) in the engineering and technology group from cooperative education network in lower Northeast part. The sample included 765 and 327 people respectively. The quantitative research methodology was adopted in this survey includes percentage, mean, standard deviation, t-Test, and validity test. The result has shown that the both groups of samples had high level of expectation in cooperative education students’ core competency in descending order of below; integrity, service mind, teamwork, achievement motivation and expertise respectively. The students in the cooperative education and entrepreneurs had high expectation in 8 students’ work skills which were 1) teamwork skill 2) adaptation skill 3) computer and calculation skills 4) management skill 5) communication skill 6) creativity skill 7) problem resolving skill and 8) work professional skill in high level. In addition, the hypothesis test revealed that the both groups of samples had no significantly different expectations towards their 5 work competencies and the 8 skills at the 0.05 significant level.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
วงษ์ชวลิตกุล บ., ปราชญ์ปรีชา ท., และ วงษ์ชวลิตกุล ส., “ความคาดหวังความสามารถหลักในการทำงานของนิสิต นักศึกษาสหกิจศึกษา ในทรรศนะของนิสิต นักศึกษา และผู้ประกอบการ กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 5, ฉบับที่ 2, น. 173–192, มิ.ย. 2016.
บท
บทความวิจัย