การพัฒนาดินแดงท้องถิ่นเพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องโต๊ะอาหาร

Main Article Content

ฤดี นิยมรัตน์

บทคัดย่อ

ดินแดงเป็นวัสดุที่มีการใช้งานผลิตเซรามิกมานานกว่า 10,000 ปี ในปัจจุบันก็ยังเป็นที่นิยมใช้งานและมีการศึกษาวิจัยจำนวนมาก แต่ยังไม่มีงานวิจัยที่นำดินแดงมาใช้ทำผลิตภัณฑ์เครื่องโต๊ะอาหารและมีการเคลือบผิวที่มีสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน การวิจัยครั้งนี้จึงมีเป้าหมายสำคัญเพื่อพัฒนาดินแดงท้องถิ่นและเคลือบให้มีสมบัติที่เหมาะสมต่อการผลิตภาชนะบรรจุอาหารตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผลของการวิจัยทำให้ได้ทราบสูตรส่วนผสมของเนื้อดินปั้นและเคลือบที่นำมาใช้ทำภาชนะบรรจุอาหารซึ่งเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมเซรามิกของประเทศ โดยใช้การวิจัยเชิงทดลองเพื่อทดสอบสมบัติของดินแดงท้องถิ่นบ้านสารภี ตำบลจอมปลวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ทดสอบเนื้อดินปั้นจากดินแดงท้องถิ่นที่ใช้เพื่อการหล่อแบบพิมพ์เคลือบที่เหมาะสมและทดสอบสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาชนะเซรามิกที่ใช้กับอาหาร ผลการวิจัยพบว่า ดินแดงท้องถิ่นพร้อมเคลือบที่เหมาะสมที่ผ่านการเผาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส บรรยากาศการเผาไหม้แบบสมบูรณ์ด้วยเตาไฟฟ้าแล้วสามารถนำมาใช้ผลิตภาชนะบรรจุอาหารได้โดยมีสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาชนะเซรามิกที่ใช้กับอาหารชนิดเออร์เทนแวร์ นอกจากนี้ผลการวิจัยยังนำสู่การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์น้ำตาลมะพร้าวซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดสมุทรสงคราม

 

Development of the Local Red Clay for Tableware Production

Red clay is used for the production of ceramic for over 10,000 years. At present, it is still popular to use, and there are numerous studies. But there is no research that led it to made tableware products, glazing, and the properties according to standard criteria. This research is an important goal to develop local red clay and glaze with properties are suitable for the manufacture of food containers by the industrial standard. The results of the research will be formulated of red clay body and glaze used to make food containers, which benefits the ceramic industry of the country. The experimental research to test the properties of the local red clay of Ban Sarapee, Jom Pluak sub district, Bang Khonthi district, Samut Songkharm province, test properties of slip casting body from the local red clay, suitable glaze, and test by industrial standard ceramic containers used for food. The results founded that the local red clay and suitable glaze with fired at temperatures of 1,100 degrees celsius, the oxidation atmosphere with electric kiln can be used to produce food containers by qualifying to Thai industrial standard ceramic ware in contact with food: earthenware. In addition, the researchers also designed and developed coconut sugar packaging, a community product of Samut Songkharm province.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
นิยมรัตน์ ฤ., “การพัฒนาดินแดงท้องถิ่นเพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องโต๊ะอาหาร”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 5, ฉบับที่ 2, น. 52–71, มิ.ย. 2016.
บท
บทความวิจัย