วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีทำการตีพิมพ์เผยแพร่บทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องในศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ประกอบด้วย เทคโนโลยีโยธา เทคโนโลยีการก่อสร้าง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีไฟฟ้า เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ โทรคมนาคมและการสื่อสารข้อมูล เทคโนโลยีวิศวกรรม ตลอดจนวิศวกรรมแขนงต่าง ๆ โดยทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่า 2 ท่านต่อหนึ่งบทความ

วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเริ่มตีพิมพ์เป็นเอกสารเมื่อปี พ.ศ.2561 (ISSN 2651-1282 (Printed))

และเริ่มเผยแพร่ในรูปของวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journal) อย่างเป็นทางการในฐานะ Online Open Access Journal ผ่านระบบ ThaiJo เมื่อปี พ.ศ.2561 (ISSN 2651-1290 (Online))

ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (2019): กรกฎาคม - ธันวาคม 2562

เผยแพร่แล้ว: 2019-09-12

การศึกษาแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ จากการใช้คอมพิวเตอร์ของบุคลากรในสำนักงาน

รัชนี จูมจี, คมสันต์ ธงชัย, ญาณิฐา แพงประโคน, จารุพร ดวงศรี, ปรีชา ทองมูล, จุฬาพร คำรัตน์

25-35

การออกแบบและสร้างอุปกรณ์ดูดก๊าซร้อนชนิดทรงกรวยสำหรับงานเชื่อมไฟฟ้า

อุทัย ผ่องรัศมี, เสนีย์ ศิริไชย, ขวัญชัย หนาแน่น, วิเชียร เข็มเงิน

121-134

ดูเล่มทุกฉบับ

วารสารได้รับการประเมินคุณภาพให้อยู่ในฐานข้อมูล TCI  tci กลุ่มที่ 1

ISSN 2651-1282 (Printed)
ISNN 2651-1290 (Online)