วัตถุประสงค์และขอบเขต

วัตถุประสงค์

วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่บทความวิจัย (Research Article) และบทความวิชาการ (Review Article) ของคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิชาการทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

ขอบเขต

วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ยินดีรับบทความที่มีขอบเขตเนื้อหาเกี่ยวข้องในศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์แขนงต่าง ๆ (Engineering) วิทยาการคำนวณ (Computer Science) และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Environmental Science)

 

นโยบายการจัดพิมพ์

วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีนโยบายรับตีพิมพ์บทความคุณภาพสูงในด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยทั้งในและนอกสถาบัน

 

กระบวนการตรวจพิจารณา

บทความที่ส่งเข้ามาเพื่อพิจารณาจะผ่านการพิจารณาขอบเขตและรูปแบบการจัดพิมพ์จากกองบรรณาธิการก่อน บทความที่มีเนื้อหาและรูปแบบเป็นไปตามที่วารสารกำหนดจะได้รับการพิจารณาคุณภาพเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรงจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยการประเมินเป็นในลักษณะของ Double-blind กล่าวคือผู้ประเมินและผู้ถูกประเมินจะไม่สามารถทราบข้อมูลของแต่ละฝั่งได้เลย ทั้งนี้เพื่อลดอคติและความเบี่ยงเบนของผลการประเมินที่อาจเกิดขึ้นได้ บทความที่ผ่านการพิจารณาให้สามารถตีพิมพ์ในวารสารได้ต้องได้รับผลการตัดสินจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่านให้ "ผ่าน" หรือ “ผ่านแบบมีเงื่อนไข” เท่านั้น 

 

กำหนดการออกวารสาร   

       ปีละ 2 ฉบับ   ฉบับที่ 1  เดือนมกราคม - มิถุนายน

                            ฉบับที่ 2  เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม

 

นโยบายการเผยแพร่บทความแบบเปิด

วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีนโยบายเผยแพร่บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารฯ โดยสามารถดาวน์โหลดบทความในวารสารฯ เพื่อนำไปใช้ในการอ้างอิงได้โดยอิสระ แต่ห้ามนำไปจำหน่ายเพื่อผลเชิงพาณิชย์

 

ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ

งบประมาณในการจัดทำวารสารฯ ได้รับการสนับสนุนจาก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 

Publication Ethics

มาตรฐานทางจริยธรรมในการตีพิมพ์เผยแพร่บทความ

 

หน้าที่และความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการวารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

  • ต้องดำเนินการให้ตรงตามความประสงค์ของผู้นิพนธ์และผู้อ่าน โดยที่ความประสงค์นั้นไม่ขัดต่อกฏหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับใด ๆ และไม่ขัดต่อศีลธรรมและจริยธรรมพื้นฐาน
  • ปรับปรุงวารสารอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
  • มีการรับรองคุณภาพของบทความที่ได้รับการพิจารณาให้ตีพิมพ์ในวารสาร
  • ธำรงรักษาไว้ซึ่งความถูกต้องของผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ
  • คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาโดยแยกออกจากความต้องการทางธุรกิจ
  • สนับสนุนเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
  • ดำเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดการตีพิมพ์ ทำให้เกิดความกระจ่าง ถอดถอนบทความ และขออภัย (ถ้าหากจำเป็น)

 

หน้าที่ของกองบรรณาธิการวารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีต่อผู้อ่าน

กองบรรณาธิการวารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีจะทำการแจ้ง และ/หรือส่งเสริมให้ผู้นิพนธ์แจ้งให้ผู้อ่านทราบเกี่ยวกับผู้ให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยและบทบาทของผู้ให้ทุนวิจัยในการทำวิจัยนั้น ๆ

 

หน้าที่ของกองบรรณาธิการวารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีต่อผู้แต่ง

กองบรรณาธิการวารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีจะดำเนินการทุกอย่างเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบทความที่ตีพิมพ์นั้นมีคุณภาพ เพื่อรับรองคุณภาพของบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ และตระหนักว่าวารสารและแต่ละส่วนของวารสาร มีวัตถุประสงค์และมาตรฐานที่ต่างกัน

การตัดสินใจใด ๆ ของกองบรรณาธิการวารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีต่อการยอมรับหรือปฏิเสธบทความเพื่อการตีพิมพ์นั้น จะขึ้นอยู่กับความมีประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการและชุมชนสังคม ความใหม่และความชัดเจนของบทความ ตลอดจนความเกี่ยวข้องกับขอบเขตของวารสาร

กองบรรณาธิการวารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีจะทำการชี้แจงหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบประเมินบทความ (peer review) อย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ นอกจากนี้กองบรรณาธิการวารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมีความพร้อมในการชี้แจงความเบี่ยงเบนต่าง ๆ จากกระบวนการตรวจสอบที่ได้ระบุไว้

วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีได้จัดให้มีช่องทางให้ผู้แต่งอุทธรณ์ได้ หากผู้แต่งมีความคิดเห็นแตกต่างจากการตัดสินใจของกองบรรณาธิการวารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยสามารถส่งอีเมลตรงถึงหัวหน้ากองบรรณาธิการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุระเจตน์ อ่อนฤทธิ์) หรือโทรศัพท์มาที่หมายเลข 045-352000-29 ต่อ 1700 ได้ในวันและเวลาราชการ

กองบรรณาธิการวารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีได้มีการจัดพิมพ์คำแนะนำแก่ผู้แต่งในทุกประเด็นที่กองบรรณาธิการวารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีคาดหวัง ในทุกเรื่องที่ผู้แต่งควรรับทราบ ไว้ในคำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความซึ่งอยู่ท้ายเล่มวารสารทุกเล่ม และมีการปรับปรุงคำแนะนำให้ทันสมัยอยู่เสมอ พร้อมทั้งมีการอ้างอิงหรือการเชื่อมโยงกับระเบียบดังกล่าวนี้ด้วย

กองบรรณาธิการวารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีจะไม่ทำการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจในการตอบรับบทความที่ถูกปฏิเสธการติพิมพ์ไปแล้ว ยกเว้นมีปัญหาร้ายแรงเกิดขึ้นในระหว่างการส่งบทความมารับการพิจารณา

หากมีการเปลี่ยนแปลงกองบรรณาธิการวารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กองบรรณาธิการใหม่จะไม่กลับคำตัดสินใจมาตีพิมพ์บทความที่กองบรรณาธิการชุดเดิมได้ตอบปฏิเสธไปแล้ว ยกเว้นมีการพิสูจน์ถึงปัญหาร้ายแรงที่เกิดขึ้น

 

หน้าที่ของกองบรรณาธิการวารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีต่อผู้ประเมินบทความ

กองบรรณาธิการวารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีจะดำเนินการจัดพิมพ์คำแนะนำแก่ผู้ประเมินบทความในทุกประเด็นที่กองบรรณาธิการวารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีคาดหวัง โดยมีการปรับปรุงคำแนะนำให้ทันสมัยอยู่เสมอ พร้อมทั้งมีการอ้างอิงหรือการเชื่อมโยงกับระเบียบดังกล่าวนี้ด้วย

กองบรรณาธิการวารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีได้จัดให้มีระบบที่ปกป้องข้อมูลส่วนตัวของผู้ประเมินบทความ โดยใช้การพิจารณาบทความแบบ Double-blind Peer Review ซึ่งผู้ประเมินจะไม่ทราบว่าผู้นิพนธ์คือใคร และในทางกลับกันผู้นิพนธ์ก็จะไม่ทราบว่าผู้ประเมินเป็นใครเช่นกัน

 

กระบวนการพิจารณาประเมินบทความ

กองบรรณาธิการวารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมีการใช้ระบบจัดการวารสารออนไลน์ ThaiJo ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าบทความที่ส่งเข้ามายังวารสาร จะได้รับการปกปิดเป็นความลับในระหว่างขั้นตอนการพิจารณาประเมิน

 

การร้องเรียน

กองบรรณาธิการวารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีจะดำเนินการตามขั้นตอนที่ปรากฎในผังการทำงานที่กำหนดโดยคณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพ์

กองบรรณาธิการวารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีจะมีการตอบกลับคำร้องเรียนในทันที เพื่อแสดงให้ผู้ร้องเรียนมั่นใจได้ว่าสามารถร้องเรียนได้อีกหากยังไม่พอใจ ซึ่งกลไกดังกล่าวนี้มีปรากฎชัดเจนในวารสาร และทำการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการส่งเรื่องที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขไปให้คณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพ์

 

การสนับสนุนความถูกต้องทางวิชาการ

กองบรรณาธิการวารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีจะทำให้เกิดความมั่นใจว่ารายละเอียดทุกส่วนในบทความที่มีการตีพิมพ์ในวารสาร ต้องเป็นไปตามหลักจริยธรรมสากลที่ได้รับการยอมรับ

กองบรรณาธิการวารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีจะทำการหาหลักฐานเพื่อให้มั่นใจว่างานวิจัยทุกชิ้นที่จะตีพิมพ์นั้นได้รับการอนุมัติและเห็นชอบโดยคณะบุคคลที่มีอำนาจ (เช่น คณะกรรมการทางจริยธรรมด้านงานวิจัย คณะกรรมการพิจารณาบทความของสถาบัน เป็นต้น) อย่างไรก็ตาม กองบรรณาธิการวารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีตระหนักและระลึกเสมอว่าการพิจารณาอนุมัตินั้นไม่ได้เป็นการรับประกันว่างานวิจัยนั้นถูกต้องตามหลักจริยธรรมเสมอไป

 

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

กองบรรณาธิการวารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมีการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นความลับ ดังนั้น ทางกองบรรณาธิการฯ จึงต้องได้รับหนังสือยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคนไข้ หากชื่อ หรือ รูปของคนไข้ปรากฏในรายงานหรือบทความ อย่างไรก็ตามกองบรรณาธิการวารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีสามารถตีพิมพ์บทความได้โดยไม่ต้องมีเอกสารยินยอมหากบทความนั้นมีความสำคัญต่อสุขภาพของคนทั่วไป (หรือมีความสำคัญในบางเรื่อง) หรือมีความยากลำบากในการได้มาซึ่งเอกสารยินยอม และบุคคลผู้นั้นไม่คัดค้านต่อการตีพิมพ์เผยแพร่ (จักต้องมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขสามประการดังกล่าว)

 

การติดตามความประพฤติมิชอบ

กองบรรณาธิการวารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมีหน้าที่ติดตามความประพฤติมิชอบในกรณีเกิดข้อสงสัย ซึ่งรวมถึงบทความวิจัยทั้งได้รับการตีพิมพ์และยังไม่ได้รับการตีพิมพ์

กองบรรณาธิการวารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีจะไม่ปฏิเสธบทความวิจัยที่อาจจะมีประเด็นมิชอบในทันทีทันใด แต่กองบรรณาธิการวารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมีหน้าที่ต้องติดตามบทความวิจัยที่ถูกกล่าวหาว่าประพฤติมิชอบเพื่อหาข้อเท็จจริง

กองบรรณาธิการวารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีจะแสวงหาคำตอบจากบุคคลผู้ถูกกล่าวหาก่อน แต่หากยังไม่พอใจต่อคำตอบที่ได้รับให้สอบถามหัวหน้าหรือคณะบุคคลที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งในบางครั้งอาจเป็นหน่วยงานที่ออกกฎระเบียบ) เพื่อตรวจสอบข้อเท็จริง

กองบรรณาธิการวารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีจะดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในผังการทำงานของคณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพ์มีเมื่อความจำเป็นต้องใช้

กองบรรณาธิการวารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีจะพยายามทำให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างถูกต้องด้วยหลักเหตุและผล แต่หากไม่ได้ดำเนินการดังกล่าว กองบรรณาธิการวารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีก็จะขวนขวายหาทางแก้ไขปัญหาซึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่ยุ่งยากแต่ก็เป็นภาระหน้าที่ที่สำคัญ

 

การรับรองความถูกต้องของผลงานทางวิชาการ

 

เมื่อมีการรับรู้ว่ามีความไม่ถูกต้องเกิดขึ้นกับบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ไปแล้ว รวมถึงมีประโยคที่นำไปสู่ความเข้าใจผิด หรือเป็นรายงานที่บิดเบือนข้อเท็จจริง กองบรรณาธิการวารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีจะต้องแก้ไขทันทีและด้วยความชัดเจน

หากปรากฎการประพฤติทุจริตภายหลังการดำเนินการตรวจสอบแล้ว กองบรรณาธิการวารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีจะดำเนินการเพิกถอนบทความนั้นด้วยความชัดเจนที่จะสามารถพิสูจน์ได้ ทั้งนี้การเพิกถอนนี้ต้องให้ผู้อ่านและระบบฐานข้อมูลอื่น ๆ ทราบด้วย

 

ผลประโยชน์ทับซ้อน

กองบรรณาธิการวารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมีระบบในการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน (การขัดกันด้านผลประโยชน์) ของกองบรรณาธิการเองรวมทั้งของเจ้าหน้าที่วารสาร ผู้แต่ง ผู้ประเมินบทความ และสมาชิกกองกองบรรณาธิการวารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 

ทั้งนี้ วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ยึดแนวทางในการปฏิบัติและดำเนินการตามมาตรฐานจริยธรรมและแนวทางสำหรับการตีพิมพ์บทความที่ถูกเสนอไว้โดย Committee on Publication Ethics (COPE) (https://publicationethics.org/)

 

 

ประวัติและความเป็นมาของวารสาร

 

ubru_120  
   

 

วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2554 โดยมีกองบรรณาธิการชุดแรกประกอบด้วย

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุระเจตน์ อ่อนฤทธิ์               มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ ปิตาคะโส         มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

3) อาจารย์ ดร.นัทธพงศ์ นันทสำเริง                        มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

4) รองศาสตราจารย์ ร.อ.ดร.วีระเชษฐ์ ขันเงิน           สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

พ.ศ. 2556 ได้มีการปรับเปลี่ยนกองบรรณาธิการ  ได้แก่

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรีย์ พิมพิมูล              มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

2) รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย เทียนทอง              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

3) รองศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ ปิตาคะโส             มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

4) อาจารย์ ดร.นัทธพงศ์ นันทสำเริง                        มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

 

พ.ศ. 2560 ได้มีการเปลี่ยนกองบรรณาธิการ ได้แก่

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุระเจตน์  อ่อนฤทธิ์               มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

2) ศาสตราจารย์ ดร.จิรยุทธ์  มหัทธนกุล                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

3) ศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์  ปิตาคะโส                 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

4) อาจารย์ ดร.นัทธพงศ์  นันทสำเริง                       มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

 

ปัจจุบัน กองบรรณาธิการประกอบด้วย

บรรณาธิการ                                           

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุระเจตน์ อ่อนฤทธิ์               มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 กองบรรณาธิการ                                     

       ศาสตราจารย์ ดร.จิรยุทธ์ มหัทธนกุล                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร       

       ศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ ปิตาคะโส                  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพงศ์  พิชิตวงศ์           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนิท  สิทธิ                      มหาวิทยาลัยแม่โจ้

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทธพงศ์ นันทสำเริง        มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

  

วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดตั้งแต่ปีแรกที่เริ่มมีการตีพิมพ์เผยแพร่ โดยวารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้รับการประเมินให้อยู่ในฐานข้อมูลการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index : TCI Tier 2) กลุ่ม 2 ในปี พ.ศ. 2557 และได้รับการประเมินให้อยู่ในฐานข้อมูลการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index : TCI Tier 1) กลุ่มที่ 1 ในปี พ.ศ. 2558 และในการประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563 - 2567  วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้รับการประเมินให้อยู่ในฐานข้อมูลการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index : TCI Tier 2) โดยในปี พ.ศ. 2563 ทางวารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จะส่งข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาในการรับการประเมินให้อยู่ในฐานข้อมูลการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index : TCI Tier 1) ในลำดับต่อไป และตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) เปิดรับวารสารที่ต้องการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 ครั้งที่ 2 (2564-2567) เพื่อปรับกลุ่มคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ไปนั้น บัดนี้ ศูนย์ TCI ได้ทำการประเมินคุณภาพวารสารที่ส่งเข้ามาเพื่อรับการประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่ง วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้รับการเลื่อนกลุ่มสูงขึ้นจาก กลุ่มวารสารกลุ่มที่ 2 ได้เลื่อนเป็นวารสารกลุ่มที่ 1 โดยผลประเมินคุณภาพวารสาร จะมีระยะเวลาการรับรองคุณภาพวารสารตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 ไปจนถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567