นโยบายการจัดพิมพ์

วารสารฯ มีนโยบายรับตีพิมพ์บทความคุณภาพสูงในด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยทั้งในและนอกสถาบัน

 

กระบวนการตรวจพิจารณา

บทความที่ส่งเข้ามาเพื่อพิจารณาจะผ่านการพิจารณาขอบเขตและรูปแบบการจัดพิมพ์จากกองบรรณาธิการก่อน บทความที่มีเนื้อหาและรูปแบบเป็นไปตามที่วารสารกำหนดจะได้รับการพิจารณาคุณภาพเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรงจำนวนไม่น้อยกว่า 2 ท่าน โดยการประเมินเป็นในลักษณะของ Double-blind กล่าวคือผู้ประเมินและผู้ถูกประเมินจะไม่สามารถทราบข้อมูลของแต่ละฝั่งได้เลย ทั้งนี้เพื่อลดอคติและความเบี่ยงเบนของผลการประเมินที่อาจเกิดขึ้นได้ บทความที่ผ่านการพิจารณาให้สามารถตีพิมพ์ในวารสารได้ต้องได้รับผลการตัดสินจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่านให้ "ผ่าน" หรือ “ผ่านแบบมีเงื่อนไข” เท่านั้น บทความที่มีผู้ทรงคุณวุฒิท่านใดท่านหนึ่งพิจารณาให้ “ไม่ผ่าน” จะพิจารณาจากผลการตัดสินจากผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติมท่านที่ 3 โดยกองบรรณาธิการจะถือเอาผลการตัดสินของผู้ทรงคุณวุฒิท่านสุดท้ายเป็นหลัก

กำหนดการออกวารสาร   

       ปีละ 2 ฉบับ  ฉบับที่ 1  เดือนมกราคม-มิถุนายน, ฉบับที่ 2  เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม

นโยบายการเผยแพร่บทความแบบเปิด

วารสารฯ มีนโยบายเผยแพร่บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารฯ โดยสามารถดาวน์โหลดบทความในวารสารฯ เพื่อนำไปใช้ในการอ้างอิงได้โดยอิสระ แต่ห้ามนำไปจำหน่ายเพื่อผลเชิงพาณิชย์

 

ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ

งบประมาณในการจัดทำวารสาร ได้รับการสนับสนุนจาก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ประวัติและความเป็นมาของวารสาร

ubru_120  
   

 

วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ.2554 โดยมีบรรณาธิการชุดแรกประกอบด้วย

1) ผศ.สุระเจตน์ อ่อนฤทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

2) ผศ.ดร.ระพีพันธ์ ปิตาคะโส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

3) อ.ดร.นัทธพงศ์ นันทสำเริง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

4) รศ.ร.อ.ดร.วีระเชษฐ์ ขันเงิน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

ต่อมาในปี พ.ศ.2556 ได้มีการเปลี่ยนบรรณาธิการ  ได้แก่

1) ผศ.ดร.อัจฉรีย์ พิมพิมูล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

2) รศ.ดร.มนต์ชัย เทียนทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

3) รศ.ดร.ระพีพันธ์ ปิตาคะโส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

4) อ.ดร.นัทธพงศ์ นันทสำเริง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

 

และในปี พ.ศ.2560 ได้มีการเปลี่ยนบรรณาธิการเป็นชุดปัจจุบัน ได้แก่

1) ผศ.สุระเจตน์ อ่อนฤทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

2) ศ.ดร.จิรยุทธ์ มหัทธนกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

3) ศ.ดร.ระพีพันธ์ ปิตาคะโส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

4) อ.ดร.นัทธพงศ์ นันทสำเริง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

วารสารฯ มีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดตั้งแต่ปีแรกที่เริ่มมีการตีพิมพ์เผยแพร่ โดยวารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในฐานข้อมูลการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index : TCI) กลุ่ม 2 ในปี พ.ศ. 2557 และได้รับการเลื่อนชั้นสู่กลุ่มที่ 1 ในปี พ.ศ. 2558