วัตถุประสงค์และขอบเขต

วัตถุประสงค์

วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่บทความวิจัย (Research Article) และบทความวิชาการ (Review Article) ของคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิชาการทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

ขอบเขต

วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ยินดีรับบทความที่มีขอบเขตเนื้อหาเกี่ยวข้องในศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์แขนงต่าง ๆ (Engineering) วิทยาการคำนวณ (Computer Science) และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Environmental Science)

 

นโยบายการจัดพิมพ์

วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีนโยบายรับตีพิมพ์บทความคุณภาพสูงในด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยทั้งในและนอกสถาบัน

 

กระบวนการตรวจพิจารณา

บทความที่ส่งเข้ามาเพื่อพิจารณาจะผ่านการพิจารณาขอบเขตและรูปแบบการจัดพิมพ์จากกองบรรณาธิการก่อน บทความที่มีเนื้อหาและรูปแบบเป็นไปตามที่วารสารกำหนดจะได้รับการพิจารณาคุณภาพเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรงจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยการประเมินเป็นในลักษณะของ Double-Blind Peer Review กล่าวคือผู้ประเมินและผู้ถูกประเมินจะไม่สามารถทราบข้อมูลของแต่ละฝั่งได้เลย ทั้งนี้เพื่อลดอคติและความเบี่ยงเบนของผลการประเมินที่อาจเกิดขึ้นได้ บทความที่ผ่านการพิจารณาให้สามารถตีพิมพ์ในวารสารได้ต้องได้รับผลการตัดสินจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่านให้ "ผ่าน" หรือ “ผ่านแบบมีเงื่อนไข” เท่านั้น 

 

กำหนดการออกวารสาร   

       ปีละ 2 ฉบับ   ฉบับที่ 1  เดือนมกราคม - มิถุนายน

                            ฉบับที่ 2  เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม

 

นโยบายการเผยแพร่บทความแบบเปิด

วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีนโยบายเผยแพร่บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารฯ โดยสามารถดาวน์โหลดบทความในวารสารฯ เพื่อนำไปใช้ในการอ้างอิงได้โดยอิสระ แต่ห้ามนำไปจำหน่ายเพื่อผลเชิงพาณิชย์

 

ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ

งบประมาณในการจัดทำวารสารฯ ได้รับการสนับสนุนจาก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 

 

ประวัติและความเป็นมาของวารสาร

 

ubru_120  
   

 

วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2554 โดยมีกองบรรณาธิการชุดแรกประกอบด้วย

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุระเจตน์ อ่อนฤทธิ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ ปิตาคะโส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3) อาจารย์ ดร.นัทธพงศ์ นันทสำเริง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
4) รองศาสตราจารย์ ร.อ.ดร.วีระเชษฐ์ ขันเงิน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

พ.ศ. 2556 ได้มีการปรับเปลี่ยนกองบรรณาธิการ  ได้แก่

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรีย์ พิมพิมูล  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2) รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย เทียนทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
3) รองศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ ปิตาคะโส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4) อาจารย์ ดร.นัทธพงศ์ นันทสำเริง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

พ.ศ. 2560 ได้มีการเปลี่ยนกองบรรณาธิการ ได้แก่

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุระเจตน์ อ่อนฤทธิ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2) ศาสตราจารย์ ดร.จิรยุทธ์  มหัทธนกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
3) ศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์  ปิตาคะโส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4) อาจารย์ ดร.นัทธพงศ์ นันทสำเริง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 

ปัจจุบัน กองบรรณาธิการประกอบด้วย

บรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุระเจตน์ อ่อนฤทธิ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

กองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์ ดร.จิรยุทธ์ มหัทธนกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ ปิตาคะโส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพงศ์  พิชิตวงศ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนิท  สิทธิ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทธพงศ์ นันทสำเริง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดตั้งแต่ปีแรกที่เริ่มมีการตีพิมพ์เผยแพร่ โดยวารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้รับการประเมินให้อยู่ในฐานข้อมูลการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index : TCI Tier 2) กลุ่ม 2 ในปี พ.ศ. 2557 และได้รับการประเมินให้อยู่ในฐานข้อมูลการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index : TCI Tier 1) กลุ่มที่ 1 ในปี พ.ศ. 2558 และในการประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563 - 2567  วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้รับการประเมินให้อยู่ในฐานข้อมูลการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index : TCI Tier 2) โดยในปี พ.ศ. 2563 ทางวารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จะส่งข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาในการรับการประเมินให้อยู่ในฐานข้อมูลการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index : TCI Tier 1) ในลำดับต่อไป และตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) เปิดรับวารสารที่ต้องการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 ครั้งที่ 2 (2564-2567) เพื่อปรับกลุ่มคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ไปนั้น บัดนี้ ศูนย์ TCI ได้ทำการประเมินคุณภาพวารสารที่ส่งเข้ามาเพื่อรับการประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่ง วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้รับการเลื่อนกลุ่มสูงขึ้นจาก กลุ่มวารสารกลุ่มที่ 2 ได้เลื่อนเป็นวารสารกลุ่มที่ 1 โดยผลประเมินคุณภาพวารสาร จะมีระยะเวลาการรับรองคุณภาพวารสารตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 ไปจนถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567