การออกแบบระบบโครงสร้างพื้นฐานและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์แบบผสมผสาน

Main Article Content

สุมิตรา นวลมีศรี

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบระบบโครงสร้างพื้นฐานและเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์แบบผสมผสาน โดยทำการประเมินเนื้อหาที่ได้จากการศึกษาและวิเคราะห์ด้วยค่าดัชนีความสอดคล้องเพื่อนำไปออกแบบระบบโครงสร้างพื้นฐานและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แล้วประเมินระบบโครงสร้างพื้นฐานและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วยค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากกลุ่มตัวอย่าง ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 9 คน ผลการวิจัยพบว่าระบบที่ออกแบบมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 กล่าวได้ว่า ระบบโครงสร้างพื้นฐานและเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนรู้ระบบออนไลน์แบบผสมผสานที่ออกแบบขึ้นมีความเหมาะสมในระดับ

 

A Design of the Infrastructure and Computer Network for Blended Online Learning

The purposes of this research were to study, analyze and design the infrastructure and computer network for blended online learning. The collected information from study and analysis process, it was evaluated by the index of item objective congruence (IOC) for the design system of infrastructure and computer networks. Then the system evaluation is designed with the mean and standard deviation by the sample of 9 specialists. The results of the testing found that the infrastructure and computer network for blended online learning are proper designed at a good level with mean of 3.85.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
นวลมีศรี ส., “การออกแบบระบบโครงสร้างพื้นฐานและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์แบบผสมผสาน”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 5, ฉบับที่ 2, น. 159–172, มิ.ย. 2016.
บท
บทความวิจัย