การพัฒนาโปรแกรมประเมินภาระงานชีวกลศาสตร์ของการยกของด้วยกล้องวิดีโอ 3 มิติ

Main Article Content

ประจวบ กล่อมจิตร
คทาวุธ บวรศักดิ์ทวี
อธิวัฒน์ อารีพันธุ์

บทคัดย่อ

การศึกษาโครงการวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการประเมินภาระงานยกของด้วยมือโดยหลักชีวกลศาสตร์โดยให้ชื่อโปรแกรมว่า “Biomechanics3D SU” การดำเนินการศึกษาวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักดังนี้ 1) ศึกษาวิธีการประเมินภาระงานวิธีการต่างๆเพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการเขียนโปรแกรม 2) ทำการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม 3) วัดผลและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของโปรแกรมผลการศึกษาผลลัพธ์การใช้งานโปรแกรมที่ได้ทำการออกแบบและพัฒนาสามารถสรุปผลได้ว่าโปรแกรมที่พัฒนานั้นสามารถนาไปใช้งานได้จริงโดยสามารถลดขั้นตอนการทำงานน้อยกว่าวิธีการคำนวณด้วยมือ 9 ขั้นตอนและเวลาที่ใช้ในการประเมินภาระงานน้อยกว่าวิธีการคำนวณด้วยมือ 4608.33 วินาทีเหลือ 18.06 วินาที


The Development of Biomechanics Manual Lifting Program by 3D Camera

The research study was to develop a computer program for ergonomics workload assessment by theoretical biomechanics. This program was called “Biomechanics3D SU”. A performance of the research was divided on these three parts. First, study a way of the evaluation to be a guideline for writing a program. Second, design and develop the program. Third, estimate and make comparison programs efficiency. A result of used these designed and developed programs revealed that they are all practical for working. It showed the comparison between using the program for the workload evaluation and a way of manual calculation. The finding exposed that “Biomechanics3D SU” can decrease a period of time for the workload evaluation from 4608.33 second to 18.06 Second.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
กล่อมจิตร ป., บวรศักดิ์ทวี ค., และ อารีพันธุ์ อ., “การพัฒนาโปรแกรมประเมินภาระงานชีวกลศาสตร์ของการยกของด้วยกล้องวิดีโอ 3 มิติ”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 5, ฉบับที่ 2, น. 131–144, มิ.ย. 2016.
บท
บทความวิจัย