ข้อมูลสำหรับบรรณารักษ์

สำหรับห้องสมุด, โปรดพิจารณาวารสารนี้เป็นหนึ่งในวารสารวิชาการในรายการที่แนะนำให้นักศึกษา นักวิจัย และคณาจารย์ได้สืบค้นข้อมูลบทความวิจัยด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรมทุกสาขา