ติดต่อ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2 ถ.ราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Faculty of Industrial Technology, Ubon Ratchathani Rajabhat University 2 Ratchathani Road Tambon Nai Muang Amphur Muang Ubon Ratchathani 34000

ผู้รับผิดชอบหลัก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุระเจตน์ อ่อนฤทธิ์
บรรณาธิการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เบอร์โทรศัพท์ 0 4535 2000-29 ext. 1707

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

คุณกติยาภรณ์ เรืองสถาน
เบอร์โทรศัพท์ 0 4535 2000-29 ext. 1707