บรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุระเจตน์ อ่อนฤทธิ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 

กองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์ ดร.จิรยุทธ์ มหัทธนกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ ปิตาคะโส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพงศ์  พิชิตวงศ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนิท  สิทธิ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทธพงศ์ นันทสำเริง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 

คณะทำงานจัดทำวารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รองศาสตราจารย์เอกรินทร์  วทัญญูเลิศสกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร โสมวัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกร  เห็นงาม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บริบูรณ์  ดีกา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนษา  สินจังหรีด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อาจารย์ปวิณญดา  บุญรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อาจารย์อุทัย  ใจทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อาจารย์ปิยภัทร  โกษาพันธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อาจารย์วรัญญู  ทิพย์โพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
นางสาวกติยาภรณ์  เรืองสถาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี