หัวหน้ากองบรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุระเจตน์ อ่อนฤทธิ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

กองบรรณาธิการ 

ศาสตราจารย์ ดร.จิรยุทธ์ มหัทธนกุล, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ ปิตาคะโส, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทธพงศ์ นันทสำเริง, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ฝ่ายสนับสนุนการทำงานวารสาร

อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์  นิยมพานิชพัฒนา, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

อาจารย์ ดร.นิกร เห็นงาม, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรินทร์ วทัญญูเลิศสกุล, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

อาจารย์ปวิณญดา บุญรมย์, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

อาจารย์บริบูรณ์ ดีกา, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

อาจารย์อุทัย  ใจทอง, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

อาจารย์ปิยภัทร  โกษาพันธ์ุ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

อาจารย์พชร  วารินสิทธิกุล, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

อาจารย์วนษา  สินจังหรีด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

นางกติยาภรณ์ ทองแก้ว, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี