ทางวารสารได้กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการลงตีพิมพ์บทความลงในวารสาร "เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี" บทความละ 4,500 บาท โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป โดยทางเจ้าของบทความจะชำระค่าธรรมเนียม (Article Processing Charges (APC)) เมื่อทางวารสารได้พิจารณาแล้วว่าอยู่ในขอบข่ายของทางวารสาร และในกรณีที่บทความไม่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิและถูกปฏิเสธการตีพิมพ์ ผู้เขียนบทความจะไม่สามารถขอคืนค่าธรรมเนียมในการลงตีพิมพ์ในทุกกรณี

ทางวารสารได้มีการกำหนดจำนวนหน้าที่จะลงตีพิมพ์ในวารสาร "เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี" ไม่เกิน 12 หน้า ตามที่กำหนดและทางวารสารไม่มีนโยบายในการเก็บค่าธรรมเนียมในกรณีที่มีจำนวนหน้าเกินตามที่กำหนด 

 

กระบวนการพิจารณาบทความ วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี