เผยแพร่แล้ว: 2016-08-14

พฤติกรรมการบริโภคข้าวอินทรีย์ของประชาชนในจังหวัดอุตรดิตถ์

กมลวรรณ มั่งคั่ง, สุกัญญา สุจาคำ, สุธี อยู่ยิ้ม

11-24

การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสโมสรรักบี้ฟุตบอลในประเทศไทย

ชาคริต ภาคสุนทร, พิชิต เมืองนาโพธิ์, อุษากร พันธุ์วานิช, พรรณราย เทียมทัน

65-78

การศึกษาระดับเจตคติต่ออาชีพครู ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเจตคติต่ออาชีพครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2555

ระพินทร์ โพธิ์ศรี, มานี แสงหิรัญ, อำนาจ สุวรรณสันติสุข, สุกัญญา รุจิเมธาภาส, สุมิตรา โรจนนิมิต

103-112

การจัดการสารสนเทศเพื่อการรับรองมาตรฐานของโรงพยาบาล

วัฒนา นนทชิต, เบญจ์ พรพลธรรม, พลศักดิ์ จิรไกรศิริ, อำนวย บุญรัตนไมตรี

151-166

การบริหารจัดการปัญหาขยะภายในตลาดนัดจตุจักร กรุงเทพมหานคร

มนทิชา จันทร์เกตุ, โสมสกาว เพชรานนท์, สุจิณณา กรรณสูต

197-205