การพัฒนาบทเรียนแสวงรู้ร่วมกับ Facebook เรื่อง การออกแบบเว็บไซต์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3

Main Article Content

กณิการ์ ปัญญาอิ่มแก้ว
ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์

บทคัดย่อ

-

The Development of Webquest With Facebook on Topic of Web Design for Matthayomsuksa 3 Students

The purpose of the study 1) create and fine out of efficiency of webquest with Facebook on topic of Web design for matthayomsuksa 3 students based on 80/80 2) compare learning achievement of the students before and after using webquest with Facebook on topic of Web design for matthayomsuksa 3 students. 3) study the students’ satisfaction who used webquest with Facebook on topic of webquest with Facebook on topic of Web design for matthayomsuksa 3 students. The sample group were 30 students who studied in Matthayomsuksa 3 in the second semester of academic year 2013 at HuaySowittayakhom Ratchamangklapisek School, Matthayomsuksa Educational Service Area Office 36.

The findings of the research are as the followings : (1) Webquest with Facebook on topic of Web design for matthayomsuksa 3 students was very suitable and the efficiencywere equal to 82.86/83.33 (2) Mathayomsuka 3 students who Webquest with Facebook on topic of Web design for matthayomsuksa 3 was significantly higher than before that at .05 level. (3) The students’s satisfaction who used Webquest with Facebook on topic of Web design for matthayomsuksa 3 students was high level.

Article Details

บท
บทความวิจัย