วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 ( มกราคม - มิถุนายน 2566)

ISSN 1686-4409 (Print)

ISSN 2651-1207 (Online)

เผยแพร่แล้ว: 2023-06-19

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักแผ่นอบกรอบ

ผกาวดี ภู่จันทร์, ไพรวัลย์ ประมัย, โสรัจวรชุม อินเกต, อรุณลักษณ์ โชตินาครินทร์

55-67

การพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยีการลดความชื้นผลผลิตทางการเกษตร และวัสดุชีวภาพมูลค่าสูงด้วยอากาศร้อนที่เหมาะสมโดยใช้แหล่งพลังงานความร้อนร่วม

วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์, พงษ์ศักดิ์ อยู่มั่น, จักรกฤษณ์ ฮั่นยะลา, ปฐมพงศ์ พรมมาบุญ, ธิติมา คุณยศยิ่ง, ณิชา นภาพร จงกะสิกิจ

123-138

การพัฒนาคอนกรีตบล็อกไม่รับน้ำหนักจากเถ้าโรงไฟฟ้าชีวมวล

จรรยพร หลู่จิ่ง, ภคมน ปินตานา, นิกราน หอมดวง, ธเนศ ไชยชนะ

139-155